นายกรัฐมนตรี ชื่นชม-หนุน “หรีดหนังสือ หรีดอาลัยให้ปัญญา” ส่งเสริมการอ่านของคนไทย-ผลักดันไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

0
490

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ผ่านมา กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ได้นำเสนอ วีดิทัศน์โครงการหรีดหนังสือหรีดอาลัยให้ปัญญา ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชื่นชมโครงการดังกล่าวและสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป สำหรับโครงการหรีดหนังสือหรีดอาลัยให้ปัญญานั้น ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยและเครือข่ายการอ่าน เพื่อเสริมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  เป็นการสร้างกุศลให้กับผู้วายชนม์ รวมถึงเปิดโอกาสทางการศึกษาในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนได้อ่านหนังสือที่เหมาะสมกับช่วงวัยในทุกพื้นที่ที่ขาดแคลน

นายวีระ กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยยังนิยมสั่งพวงหรีดดอกไม้สด เพื่อแสดงความอาลัยและความเคารพต่อผู้วายชนม์ รวมทั้งหรีดทางเลือกอื่นๆ อาทิ หรีดผ้าห่ม หรีดพัดลม และหรีดเครื่องครัว เพื่อลดภาระในการกำจัดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งหรีดหนังสือนี้ นับเป็นการนำเสนอพวงหรีดทางเลือกในรูปแบบใหม่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างกุศลให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสแล้ว ยังช่วยลดปริมาณขยะได้อีกทางหนึ่ง โดยคำนวณง่ายๆ ว่า หากมีผู้สั่งหรีดหนังสือเข้าวัดในกรุงเทพฯ กว่า ๔๕๐ แห่ง วัดละ ๒ พวงๆ ละ ๒ เล่ม จะมีหนังสือจากหรีดที่พร้อมจะส่งถึงนักอ่านทั่วประเทศถึง ๑,๘๐๐ เล่มต่อวัน หรือ ๖๔๘,๐๐๐ เล่มต่อปี โดยหนังสือจากหรีดจะมีครบทุกหมวด ทั้งหนังสือเด็ก แบบเรียน วรรณกรรมเยาวชน นิยาย สารคดีจากหลากหลายสำนักพิมพ์

นอกจากนี้ สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ได้ออกแบบหรีดหนังสือให้มีความสวยงาม เปี่ยมคุณค่า โดยมีภาคีเครือข่ายที่ขอรับหนังสือจากโครงการฯ ได้แก่ มูลนิธิกระจกเงา กรมราชทัณฑ์ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานอุทยานการเรียนรู้  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กโครงการ ๑ อ่านล้านตื่น และโรงเรียนทั่วประเทศกว่า ๑๒๐ โรงเรียน

ดังนั้น การดำเนินโครงการนี้ นับเป็นการพลิกวิกฤติของปัญหาสิ่งแวดล้อม มาเป็นโอกาสในการสนับสนุนการอ่าน การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสติปัญญาให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เข้มแข็งต่อไป ที่สำคัญโครงการหรีดหนังสือหรีดอาลัยให้ปัญญา เป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ในการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน และเป็นนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา และปีที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่ประกาศใช้มาตรการภาษีเพื่อทุนมนุษย์ โดยสามารถซื้อหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์และ ebook นำไปลดหย่อนภาษี ภายในวงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ระหว่างวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ทำให้มียอดจำหน่ายหนังสือสูงขึ้นกว่า ๘,๗๓๑,๙๐๐ เล่ม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เป็นการผลักดันและสร้างสังคมไทยสู่สังคมการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,