นายกรัฐมนตรีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ใช้พลังบวรขับเคลื่อนโมเดล BCG และ “Soft Power” นำทุนวัฒนธรรมต่อยอดสู่ท่องเที่ยววิถีชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก

0
277

      วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีและมอบโล่ ในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ชุมชนและผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชน ประกอบด้วย โล่สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” แก่ผู้นำชุมชน ๑๐ โล่ และโล่ผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชนแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ๑๐ โล่ โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมนำชมนิทรรศการ ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล

นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ดำเนินโครงการคัดเลือก ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ที่วธ.ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีชุมชนทั่วประเทศกว่า ๒๕,๐๐๐ ชุมชน ซึ่งยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วธ.ได้ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนท้องถิ่น โดยดำเนินการโครงการคัดเลือก ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดจาก ๒๒๘ ชุมชนทั่วประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เป็นชุมชนที่มีเสน่ห์และความงดงามของวิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรมและธรรมชาติ มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายมีการนำทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ที่มีอยู่ในชุมชนมาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ.ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความอบอุ่นและมิตรไมตรี และเป็นชุมชนที่ใช้พลัง “บวร” เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนสู่ความสำเร็จ ได้แก่ ๑.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโนนบุรี ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ๒.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย ๓.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโคกเมือง ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ๔.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านสามช่องเหนือ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ๕.ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีดอนคำ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๖.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านผาบ่อง ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน ๗.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเก่าริมน้ำประแส ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง ๘.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ๙.ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางใบไม้ ต.บางใบไม้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี และ ๑๐.ชุมชนคุณธรรมฯ เมืองลับแล ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า ทั้ง ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” นี้ จะเป็นชุมชนนำร่องให้เกิดการขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆทั่วประเทศต่อไป เพื่อขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG นโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นนำความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมมาพัฒนาประเทศไทยและผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทย เช่น งานฝีมือและหัตถกรรม ศิลปะการแสดง อาหารไทย การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมถึงอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5 F ประกอบด้วยอาหาร (Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion) มวยไทย (Fighting) และการอนุรักษ์และขับเคลื่อนเทศกาลประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) โดยนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนมาพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยววิถีชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่มุ่งหวังให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน