นราธิวาส เสริมสร้างผู้นำ “สตรีมะนารอ” สร้างครอบครัวมั่นคง เข้มแข็ง ประจำปี 2563

0
163

 

วันนี้ (24สิงหาคม 2563) นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะ สตรีมะนารอ สู่สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง ประจำปี 2563 โดยมีนายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอรือเสาะ ให้การต้อนรับ มีนางวิลาวัณย์ ต่วนเพ็ง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนราธิวาส(กพสจ.) เป็นผู้กล่าวรายงาน

สตรีไทยในยุคปัจจุบัน เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติ และกระทรวงมหาดไทย มอบหมายกรมการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาสตรีในชนบทให้มีขีดความสามารถในการแก้ปัญหาและพัฒนาสตรีในหมู่บ้าน/ตำบลด้วยตนเอง โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสตรีทุกระดับ ตั้งแต่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ภาคและระดับประเทศ อีกทั้งสนับสนุนให้สตรีมีบทบาทสำคัญด้านต่างๆ เท่าเทียมกับบุรุษอย่างต่อเนื่องเสมอมา ทำให้บทบาทสตรีเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป โดยในแต่ละปีได้มีการส่งเสริมให้สตรีทุกจังหวัด ร่วมกันจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงพลังความรักสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของตน ในโอกาสวันสำคัญต่างๆ

 จังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดดำเนินการจัดงานโครงการเสริมสร้างสมรรถนะสตรีมะนารอ สู่สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันสตรีไทย เพื่อให้สตรีนราธิวาสได้แสดงพลังความจงรักภักดีที่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อีกทั้งแสดงพลังความรักความสามัคคีของสตรีทุกหมู่บ้าน

วันนี้มีสตรี จำนวน 156 คนได้มาร่วมพลังสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมในวันนี้ ได้แก่ การแสดงของสตรี การมอบรางวัลสตรีดีเด่น 24 คน 1 ใน 24 คน มีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้ที่ได้รับโล่รางวัลด้วย และมีการบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาสตรีของจังหวัดนราธิวาส” โดยนายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส เป็นวิทยากรบรรยาย, หัวข้อ “มะนารอ อาหารเพียงพอ ปลอดภัย ใกล้ครัว” บรรยายโดยนายอนันต์ แสงชาตรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, หัวข้อ “ศาสนากับครอบครัวในวิถีทางของโลกยุคปัจจุบัน” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ บาบออับดุลอาซิซ เจ๊ะมามะ รองประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิวาส/กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นวิทยาการบรรยาย โดยมีนางสาวบุศรา เบ็นอะสาร ดีเจนาชื่อดัง เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

//////////////////////////////////////////////////////////////////