ธรรมยาตรา ปีที่ ๖ เริ่มแล้ว สาธุชนล้นหลาม เน้นปรองดองสมาฉันท์ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

0
5242

วัดพระธรรมกายจัดใหญ่ ฉลองเทศกาลมาฆบูชา ตลอดเดือนมีนาคม มุ่งสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ด้วยกิจกรรม “รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕” สร้างบุญบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ในเส้นทางชีวิตของหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ๖ แห่ง

วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ลานบุญพิธีด้านหน้ามหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พุทธศาสนิกชนจำนวนมากต่างหลั่งไหลเดินทางมาร่วมถวายการต้อนรับคณะพระธรรมยาตรา ที่เดินทางมาจากศูนย์อบรมทั่วประเทศ จำนวน ๑,๑๓๔ รูป ซึ่งเป็นวันแรกของการเริ่มต้นกิจกรรมบุญกุศลในบวรพระพุทธศาสนา “โครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ ๖ รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๑” ที่จัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ ๒ – ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

กิจกรรมบำเพ็ญบุญครั้งยิ่งใหญ่นี้เริ่มต้นด้วยพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญ สร้างความดี เจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และเจริญสมาธิภาวนา เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา อีกทั้งยังได้ร่วมกันโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์หลากสีซึ่งเป็นผลอันเกิดจากความศรัทธาสามัคคีที่หมู่มวลพุทธศาสนิกชนต่างได้มาร่วมกันปลูก ดูแล เก็บ ปลิดดอก แล้วนำมาร่วมโปรยปรายต้อนรับพระภิกษุธรรมยาตรา

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพุทธประเพณีตามอย่างในพระไตรปิฎก ที่ระบุว่า ครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเหล่าพระสาวกไปโปรดที่เมืองเวสาลี ชาวเมืองราชคฤห์โปรยส่งด้วยดอกไม้ ๕ สี และชาวเมืองเวสาลีโปรยรับด้วยดอกไม้ ๑๐ สี เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความเคารพในพระรัตนตรัย ภายในงานฯ ยังมีการอัญเชิญเทวรถรูปทรงบุษบกเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

จากนั้นคณะพระธรรมยาตรา จำนวน ๑,๑๓๔ รูป ได้เดินทางโดยรถบัส เพื่อมุ่งตรงไปยังอนุสรณ์สถานแห่งแรกในเส้นทางพระผู้ปราบมาร คือ อนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ซึ่งตั้งอยู่ ณ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อร่วมกันปฏิบัติธรรม ศึกษาชีวประวัติของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ที่เกี่ยวเนื่องกับดินแดนบ้านเกิด และทำกิจกรรมตามโครงการฯ

นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ในฐานะผู้ประสานงานองค์กรภาคีเครือข่ายดำเนินงานโครงการฯ กล่าวว่า โครงการธรรมยาตราฯ ปีที่ ๖ รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ในปีนี้ เกิดขึ้นจากการความร่วมมือกันขององค์การพุทธโลก วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานีฯ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ และเครือข่ายองค์กรพุทธกว่า ๒๐ องค์กร โดยการประสานงาน และการสนับสนุนของเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเทศกาลมาฆบูชา ถวายเป็นพุทธบูชา และกตัญญูบูชาต่อพระมหาเถระในอดีตที่รักษาพระพุทธศาสนาไว้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากเป็นหนึ่งในกระบวนการส่งเสริมให้พระภิกษุธรรมยาตราได้ฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับแนวทางและมติที่มหาเถรสมาคม(มส.) กำหนดไว้แล้ว ยังเป็นกิจกรรมอันเป็นทางมาแห่งบุญกุศลใหญ่ของเหล่าพุทธศาสนิกชนที่จะได้กระทำเป็นสามัคคีบุญร่วมกันตลอดเดือนมีนาคมอีกด้วย ได้แก่ การสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น, สวดธรรมจักร, นั่งสมาธิแผ่เมตตา, ถวายมหาสังฆทานสืบอายุพระพุทธศาสนาแด่คณะสงฆ์ในพื้นที่, ทอดผ้าป่าบำรุงวัดในท้องถิ่น, มอบทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษาและเยาวชนในท้องถิ่น, ร่วมกับชุมชนดูแลทำความสะอาดวัดและเสนาสนะในชุมชน, สานสามัคคีร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามหลักบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน), การรณรงค์รักษาศีล ๕ ในหมู่ประชาชน เป็นต้น ซึ่งรูปแบบกิจกรรมทั้งหมดนี้ สอดคล้องเป็นไปในแนวทางของแผนปฏิรูปคณะสงฆ์ฯ ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕

นายองอาจ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนกิจกรรมงานบุญตลอดโครงการฯ จะจัดให้มีขึ้นภายในพื้นที่อนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ทั้ง ๖ แห่ง และภายในวัดตลอดเส้นทางธรรมยาตราฯ จำนวน ๔๗ วัดในพื้นที่ ๖ จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี, สุพรรณบุรี, นนทบุรี, นครปฐม, สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อให้มีเวลาเพียงพอบรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดธรรมยาตราฯ ในรูปแบบกิจกรรมรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ สร้างบุญบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยในปีนี้จึงกำหนดรูปแบบการเดินทางของคณะพระธรรมยาตราฯ ในเส้นทางระหว่างอนุสรณ์สถานฯ และวัดต่างๆ ที่มีกำหนดจัดกิจกรรม ด้วยการใช้รถบัส และเรือในการเดินทางเป็นหลัก อีกทั้งโครงการฯ ที่จัดขึ้นนี้ เป็นกิจกรรมบุญกุศลทางพระพุทธศาสนาที่ดำเนินการต่อเนื่องเพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงามให้คงอยู่มาขึ้นปีที่ ๖ จึงไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใดทั้งสิ้น

“ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนได้มาร่วมกันสร้างบุญ ทำความดีเนื่องในเทศกาลมาฆบูชาปีนี้ร่วมกันตลอดเส้นทางธรรมยาตราฯ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑” นายองอาจ กล่าว

ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญธรรมยาตราฯ รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ สามารถเข้าถึงข้อมูลกำหนดการกิจกรรมและสถานที่จัดงานบุญฯ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.thammayatra.com, www.dmc.tv, www.dhammakaya.net พร้อมรับชมการถ่ายทอดสดพิธีกรรมงานบุญที่จะเกิดขึ้นภายในอนุสรณ์สถานฯ ทั้ง ๖ แห่งตลอดโครงการฯ พร้อมกันทั่วโลกได้ทางเว็บไซต์ www.gbnus.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Call Center ของโครงการฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑-๑๒๓๔