ที่ปรึกษาอธิบดีพช. ลงพื้นที่จังหวัดอุบลฯ ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ ร.9

0
1284

อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี

จังหวัดอุบลราชธานี ที่ปรึกษาอธิบดี พช. ลงพื้นที่จังหวัดอุบลฯ ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

นายพิเชฐ โสวิทยสกุล เเละนางวรวรรณ โรจนไพบูลย์ ที่ปรึกษา ท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามให้คำปรึกษาเเละข้อเสนอแนะเเนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวังอ้อ อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี นางวริชา เสาทอง พัฒนาการอำเภอเขื่องใน เเละเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สนับสนุนการลงพื้นที่ของคณะท่านที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ในครั้งนี้ คณะที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ประชุมติดตามให้คำปรึกษาเเละให้ข้อเสนอแนะเเนวทางการดำเนินโครงการ ฯ กับท่านพระครูสุขุมวรรโณภาส   วันทา / พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี / พัฒนาการอำเภอเขื่องใน / เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเขื่องใน เเละผู้นำชุมชน เเละได้เดินเท้าสำรวจพื้นที่ดำเนินโครงการฯ เพื่อเก็บข้อมูลเเละเเนะนำหน่วยดำเนินการเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ เเละการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

จังหวัดอุบลราชธานี มีจุดขยายผล พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 2 แห่ง คือ ที่ศูนย์สารภีท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ และ ที่วัดป่าดงใหญ่วังอ้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (เสนอของบ พรบ.เงินกู้) ประเภทขนาดพื้นที่ 15 ไร่ จำนวน 71 แห่ง และประเภทครัวเรือน 3,891 ครัวเรือน แยกเป็น 1 ไร่ จำนวน 1,681 ครัวเรือน  และ ขนาด 3 ไร่ จำนวน 2,210 ครัวเรือน

งานประชาสัมพันธ์ สพจ.อุบลราชธานี..ข้อมูล/ภาพถ่าย/รายงาน