ที่ประชุม คกก.ดำเนินงานอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ 26 มีมติรับทราบ มจร.ร่างหลักสูตรโท-เอกพระธรรมทูต

0
473

จากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นประธานการประชุม ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดยที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26 ประจำปี 2563 กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 27 ก.พ. – 26 พ.ค.63 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรับสมัคร โดยมีพระสงฆ์สมัครมาแล้ว 90 รูป และจะปิดรับสมัครวันที่ 29 ก.พ.นี้

ทั้งนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) กล่าวรายงานต่อที่ประชุม ว่า จากสภาพความต้องการของสังคมในปัจจุบัน เห็นว่า จำเป็นต้องผลิตพระธรรมทูตที่สนองความต้องการของสังคมให้มีศักยภาพ ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมจร.ได้ร่างหลักสูตร ดังนี้

1.หลักสูตรปริญญาโท-เอก 5 ปี โดยกำหนดคุณสมบัติผู้จบหลักสูตร ต้องมีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา มีทักษะด้านภาษา อย่างน้อย 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และภาษาที่พระธรรมทูตไปปฏิบัติศาสนกิจ ผ่านการปฏิบัติด้านวิปัสสนากรรมฐาน มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน 2.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนากรรมฐาน 45 วัน 3.หลักสูตรเพิ่มศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ หลักสูตร 3 เดือน – 1 ปี 4.หลักสูตรธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธในต่างประเทศ 7 วัน 5.หลักสูตรปรับฐานความรู้ด้านพุทธศาสนาโลก 7 วัน 6.หลักสูตรเพิ่มความรู้ด้านพุทธศาสนา 50 วัน 7.หลักสูตรศาสนพิธีสำหรับพระธรรมทูตสายต่างประเทศ 1 เดือน และ8.หลักสูตรเพิ่มศักยภาพพิธีการสังฆกรรม 3-6 เดือน โดยที่ประชุมมีมติรับทราบการดำเนินงานร่างหลักสูตรดังกล่าว