ที่ประชุมใหญ่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ครั้งที่ 30 มีมติเอกฉันท์ เลือก คุณพัลลภ ไทยอารี เป็นประธาน พ.ส.ล. คนใหม่

0
365

ที่ประชุมใหญ่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ครั้งที่ 30 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่กรุงเทพมีมติเอกฉันท์ เลือก คุณพัลลภ ไทยอารี เป็นประธาน พ.ส.ล. คนใหม่ แทน คุณแผน วรรณเมธี ที่ขอวางมือ เนื่องจากชราภาพ (อายุ 100 ปี) คุณพัลลภ นับว่าเป็นชาวไทยคนที่ 4  และเป็นประธาน คนที่ 6 ของ พ.ส.ล.ที่ตั้งมาแล้ว 72 ปี

ประวัติของ นายพัลลภ ไทยอารี 

นายพัลลภ เกิด วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2493 ที่กรุงเทพฯ ปัจจุบันอายุ 72 ปี ศิษย์เก่า โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย นักศึกษามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ปัจจุบัน ประกอบอาชีพ นักธุรกิจ

พัลลภ ไทยอารี เป็นบุคคลที่สังคมยกย่องว่า เป็นนักธุรกิจที่อุทิศตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนามายาวนาน ตามประวัติส่วนตัวนั้น คุณพัลลภ ได้รับการบ่มเพาะหลักธรรม และเคารพบูชาพระรัตนตรัย เมื่อเป็นนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย สถาบันที่ทรงเกียรติ เนื่อง จากพระยาภะรตราชา ผู้บังคับการโรงเรียน ในเวลานั้น ให้มีการสวดมนต์บูชา และรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ทุกวัน

ใน พ.ศ. 2504 ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยพระศาสนโสภณ (เจริญ ญาณสํวโร) ต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ ที่ 19 เป็นอุปัชฌาย์ เมื่อเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน พ.ศ. 2514 ได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธานชุมนุมศึกษาพุทธศาสตร์ ประเพณี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้เป็นผู้นำสมาชิกบำเพ็ญกรณียกิจต่างๆ เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทั้งด้านวัฒนธรรม ประเพณี และบำเพ็ญกุศล ฟังธรรมในวาระต่างๆ ในขณะเดียวกัน ได้สมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย และยุวพุทธิกสมาคม แห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2523 ดำรงตำแหน่งรองประธาน องค์การยุวพุทธิกศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ย.พ.ส.ล.) ซึ่งเป็นองค์กรในเครือข่าย พ.ส.ล.

พ.ศ. 2527 ดำรงตำแหน่ง ประธาน ย.พ.ส.ล.

พ.ศ. 2545 ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ( พ.ส.ล.)

พ. ศ. 2555 ที่ประชุมใหญ่ พ.ส.ล. ณ เมืองเซจู ประเทศเกาหลีใต้ อนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง รองประธาน พ.ส.ล. อีกตำแหน่งหนึ่ง

*****************************************************************