ที่ประชุมมส.ไม่มีทบทวนปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด สำนักพุทธฯแถลง เป็นไปตามกฎหมายสงฆ์ เจ้าคณะใหญ่- เจ้าคณะภาค รับรู้แล้ว

0
526

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ตั้งโต๊ะแถลงกรณีการปลด เจ้าคณะจ.ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา และกาฬสินธุ์(ธ) ดำเนินการตามกฎหมายสงฆ์ เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค รับรู้ ส่วนที่เชียงราย และนครศรีธรรมราช ยกเจ้าคณะจังหวัดเป็นที่ปรึกษาแล้ว ไม่ได้มีการตั้งซ้ำซ้อน

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.64 ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม สมเด็จพระสังฆราช เป็นองค์ประธานการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ผ่านระบบออนไลน์(ZOOM Meeting) โดยใช้เวลาประชุมประมาณ 45 นาที ภายหลังการประชุม นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการพศ. ในฐานะโฆษกพศ. แถลงถึงประเด็นการถอดถอน 3 เจ้าคณะจังหวัด ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา และกาฬสินธุ์(ธ) ว่า การดำเนินการแต่งตั้ง ถอดถอนนั้นเป็นไปตามขั้นตอนของพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.คณะสงฆ์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2563 ซึ่งมูลเหตุหลักฐานที่นำไปสู่การถอดถอน และแต่งตั้งใหม่ของ 3 เจ้าคณะจังหวัดดังกล่าวนั้น ได้นำข้อมูลกราบเรียนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง หนตะวันออก และเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต รวมทั้งเจ้าคณะภาคซึ่งเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองในแต่ละจังหวัดรับทราบถึงปัญหาและเหตุผลแล้ว โดยเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าคณะผู้ปกครองที่จะดำเนินการตามแนวทางการปกครองสงฆ์

นายสิทธา กล่าวต่อไปว่า ส่วนกรณีการแต่งตั้งเจ้าคณะจ.นครศรีธรรมราช และเจ้าคณะจ.เชียงราย ที่มีการร้องเรียนว่ามีการแต่งตั้งซ้ำซ้อนกับเจ้าคณะจังหวัดรูปเดิมนั้น ได้มีการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดรูปเดิมยกขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแล้ว จึงได้มีการแต่งตั้งรูปใหม่ขึ้นเป็นเจ้าคณะจังหวัดทดแทนทั้งจ.นครศรีธรรมราช และเชียงราย