ทั่วสังฆมณฑลจัดเทศน์ “สุจริตธรรมกถา” เฉลิมพระเกียรติ ร.10 ตามมติมหาเถรฯ เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

0
1800

 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ที่พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ “สุจริตธรรมกถา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นประธาน มีพระวิสุทธิวงศาจารย์(วิเชียร อโนมคุโณ) รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมส. เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ขึ้นแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ “สุจริตธรรมกถา” ซึ่งการจัดพิธีดังกล่าวมีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมฟังธรรม รักษาศีล เป็นจำนวนมาก

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวสัมโมทนียกถาว่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางคณะสงฆ์วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ และพุทธศาสนิชน ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ จึงได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ “สุจริตธรรมกถา” ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลดังกล่าว ที่สำคัญเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้นำหลักศีล 5 มาปฏิบัติรวมทั้งยึดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง จะส่งผลให้เกิดความสงบสุขต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ “สุจริตธรรมกถา” ได้จัดเทศน์พร้อมกันทุกวัดทั่วประเทศในวันที่ 23 ก.ค. เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2560 ได้เห็นชอบให้วัดทั่วประเทศแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ “สุจริตธรรมกถา” แก่พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำไปสู่การปฏิบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เสนอให้จัดกิจกรรมการเทศน์ป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ส่วนคำเทศน์กัณฑ์สุจริตธรรมกถานั้น ประพันธ์ขึ้นโดย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ตามความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันการทุจริตระหว่างป.ป.ช. มีเนื้อหากระตุ้นจิตสำนึกประชาชนให้ประกอบชีวิตสุจริต โดยเชื่อมโยงกับหลักศีล 5 ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้กลไกทางศาสนา และร่วมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมนำสู่การปฏิบัติ ซึ่งทางป.ป.ช. ได้ถวายกัณฑ์เทศน์ไปยังวัดต่างๆ ทั่วประเทศด้วย.