ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ การบำเพ็ญกุศลพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 86 ปี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ เขมงฺกรมหาเถร) 23-24 พ.ค. 66 ณ วัดพระเชตุพนฯ

0
364

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระมหากรุณาโปรดให้การบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า พิธีนวัคคหายุสมธัมม์มงคลเฉลิมพระเกียรติฯ พิธีทำบุญอุทิศอดีตเจ้าอาวาสและบุพการีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 86 ปี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ สุทธิพันธุ์ เขมงฺกรมหาเถร) วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม พุทธศักราช 2566 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นองค์ประธานพิธีเททองหล่อพระกริ่งมูลนิธิ “ทุนพระพุทธยอดฟ้า” ในพระบรมราชูปถัมภ์ และพิธีนวัคคหายุสมธัมม์มงคลเฉลิมพระเกียรติฯ พิธีทำบุญเจริญอายุวัฒนมงคล 86 ปี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ เขมงฺกรมหาเถร) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ฝ่ายศาสนศึกษา), ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม, ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, ประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.), กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาเขตอุบลราชธานี และอดีตเจ้าอาวาสวัดยานนาวา

ต่อมาเมื่อวันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 06.00 น. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิต พร้อมคณะศิษยานุศิษย์ ตักบาตรพระภิกษุสามเณรภายในพระอาราม จำนวน 200 รูป  และถวายภัตตาหารเช้า  ณ ระเบียงพระอุโบสถ

เวลา 09.00 น. พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศอดีตเจ้าอาวาส และบุพการี วัดพระเชตุพนฯ ต่อมาเวลา 09.45 น. พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 86 ปี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ โดยสมเด็จพระราชาคณะ กรรมการมหาเถรสมาคม และพระมหาเถระ จำนวน 21 รูป ขึ้นนั่งยังอาสนสงฆ์ เจ้าพนักงานถวายน้ำสรงพระราชทาน และเครื่องสักการะ พระสงฆ์สมณศักดิ์ทั้งนั้น เจริญชัยมงคลคาถา สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบตราตั้งฐานานุกรม “พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์” ฐานานุกรมในเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ หลังจากพระสงฆ์สมณศักดิ์ทั้งนั้น เจริญชัยมงคลคาถา และเจริญพระพุทธมนต์จบแล้ว ประธานพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ พร้อมทั้งผู้มีเกียรติ ถวายเครื่องไทยธรรม และถวายภัตตาหารเพลแด่ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 21 รูป และพระภิกษุสามเณรทั้งพระอาราม พระสงฆ์สมณศักดิ์ทั้งนั้น ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ประธานพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ รับของที่ระลึกจาก สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธานพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ กราบลาพระรัตนตรัย เป็นเสร็จพิธี

ชาติภูมิ

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มีนามเดิมว่า ประสิทธิ์ สุทธิพันธุ์ (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ปสฤทธ์) เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 7 ปีฉลู ที่บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี บิดาชื่อ ขุนก่อเอ้อุกฤษ (ผา สุทธิพันธุ์) มารดาชื่อ นางก่อเอ้อุกฤษ (ตา สุทธิพันธุ์)

บรรพชาอุสมบท

วันที่ 20 กรกฎาคม 2501 อุปสมบท ณ พัทธสีมาพระอุโบสถวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร พระธรรมธีรราชมหามุนี (ธีร์ ปุณฺณโก) เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส (ภายหลังได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นที่สมเด็จพระธีรญาณมุนี) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระวินัยกิจโกศล (อิน ติสฺสสโร ป.ธ.6) (ภายหลังได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชปัญญามุนี) เป็นพระกรรมวาจาจารย์, พระมหาบุญมา ทีปธมฺโม ป.ธ.6 (ภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระพุทธิวงศมุนี) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า เขมงฺกโร

การศึกษา/วิทยฐานะ

แผนกธรรม-บาลี

พ.ศ. 2491 สอบนักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ. 2492 สอบนักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ. 2497 สอบนักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ. 2501 สอบประโยค ป.ธ.3 สำนักเรียนวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2503 จบชั้นบาลีอบรมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร วิทยฐานะพระปริยัติธรรมในพระพุทธศาสนา

สมณศักดิ์

5 ธันวาคม พ.ศ. 2512 ได้รับแต่งตั้งจากพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ธีร์ ปุณณโก) ให้ดำรงสมณศักดิ์ฐานานุกรมฐานานุศักดิ์ ในราชทินนามที่ พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ

5 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ได้รับแต่งตั้งจากสมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณโก) ให้ดำรงสมณศักดิ์ฐานานุกรมฐานานุศักดิ์ในราชทินนามที่ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์

5 ธันวาคม พ.ศ. 2516 รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ขึ้น เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ในราชทินนามที่ พระสุธีรัตนาภรณ์

5 ธันวาคม พ.ศ. 2527 รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ขึ้น เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชรัตนาภรณ์ บวรธรรมานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

12 สิงหาคม พ.ศ. 2535 รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ขึ้น เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพประสิทธิมนต์ วิเทศธรรมโกศล ญาณโสภณวิจิตร ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

5 ธันวาคม พ.ศ. 2543 รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ขึ้น เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ พระธรรมวชิรญาณ ปฏิภาณธรรมวาที ศรีวิเทศธรรมโกศล วิมลสาธุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

5 ธันวาคม พ.ศ. 2544 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ขึ้น เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ มีราชทินนามตามจารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรญาณ ไพศาลศาสนกิจสิทธิปริณายก ธรรมวิเทศดิลกสุทธิกวีปาพจนโสภณ วิมลสีลาจารวินิฐ ราชวิสิฐวชิราลงกรณ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ขึ้น เป็นสมเด็จพระราชาคณะ มีราชทินนามตามจารึกในสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ญาณอดุลสุนทรนายก ดิลกธรรมวิเทศโกศล วิมลปาพจนกวีวราลังการ ไพศาลอรรถธรรมานุสิฐ พิพิธกิจจานุกิจสาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี

*****************************************************************