ถวายเทียนรุ่ง ๖ พระอาราม พระสงฆ์แสดงธรรรมตลอดรุ่ง วันมาฆบูชา ๒๕๖๑

0
2886

นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ปี 2561 มหาเถรสมาคม กรมการศาสนา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ๒๐ กระทรวง ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรม และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนรับทราบและเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา มาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต และให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา สำหรับการจัดงานมาฆบูชาปีนี้ กรมการศาสนาได้จัดทำหนังสือองค์ความรู้วันมาฆบูชา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงบำเพ็ญฯ มาโดยไม่ขาดสาย คือ การพระราชทานเทียนรุ่งไปจุดถวายบูชาพระรัตนตรัยยังพระอารามหลวง ๖ พระอาราม ได้แก่ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสนดาราม  วัดบวรนิเวศวิหาร  วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และวัดนิเวศธรรมประวัติ  เพื่อเป็นการสืบสานตามโบราณราชประเพณีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันมาฆบูชา

อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อไปว่า การพระราชกุศลมาฆบูชาเริ่มขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับพระราชพิธีนี้ในหนังสือพระราชพิธี ๑๒ เดือน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า ในสมัยนั้นมีการบำเพ็ญพระราชกุศลเวลาเช้า ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เวลาค่ำทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการ พระสงฆ์ทำวัตรเย็นและสวดมนต์ต่อแล้วสวดคาถาโอวาทปาติโมกข์ มีการจุดเทียนตามราวรอบพระอุโบสถ จำนวน ๑,๒๕๐ เล่ม ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็นครอบบัว ทำด้วยกระเบื้องแก้วขาวสลับสี ตั้งรอบบนสันกำแพงระหว่างช่องเสาพระอุโบสถ มีประโคม สังข์ แตร ดุริยางค์ แล้วจึงเทศนาโอวาทปาติโมกข์กัณฑ์ 1 เป็นภาษาบาลีและภาษาไทย เครื่องไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์มีจีวร ๑ ผืน เงิน ๓ ตำลึง และขนมต่าง ๆ เมื่อเทศน์จบพระสงฆ์สวดมนต์รับสัพพี ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงปัจจุบันการพระราชพิธีจะปฏิบัติดังนี้ คือ ก่อนถึงวันมาฆบูชา เจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี สำนักพระราชวังจะมีหน้าที่นำเทียนรุ่ง คือเทียนจุดบูชาตลอดคืน ขนาดขี้ผึ้งหนัก 33 บาท สูง 45 เซนติเมตร ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงเจิมและพระราชทานอุทิศไปจุดบูชาพระรัตนตรัย ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดนิเวศธรรมประวัติ โดยวัดที่ได้รับพระราชทานเทียนรุ่งจะจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และแสดงพระธรรมเทศนาสลับกันตลอดจนรุ่งสว่าง

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมฟังพระสงฆ์แสดง
พระธรรมเทศนาตลอดรุ่งหรือตลอดทั้งคืน ณ พระอารามหลวง ๓ พระอาราม ได้แก่ วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เพื่อรักษาประเพณีอันดีงาม และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนสืบไป