ตั้ง “เทวัญ” ตัวแทนรัฐบาลในบอร์ดการศึกษาพระปริยัติธรรม

0
313

พระเทพเวที (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการด้านศาสนศึกษา ของมหาเถรสมาคม(มส.) กล่าวว่า ตามที่มส.ได้มีมติคัดเลือกประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 1.สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม  2.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 6 รูปหรือคน ดังนี้ พระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาส, พระเทพมหาเจติยาจารย์ วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม, พระเทพเวที วัดสังเวชวิศยาราม, นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา, ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ และนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นั้น สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ แจ้งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ โดยมอบหมายให้นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยเป็นการดำเนินการตามมาตรา 8 แห่งพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากมส.แล้ว

พระเทพเวที กล่าวต่อไปว่า หลังจากได้คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม หรือบอร์ดการศึกษาพระปริยัติธรรม ครบแล้ว จะมีการนัดประชุมเป็นครั้งแรกในเดือนก.ย.นี้ ซึ่งก่อนการประชุมคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ในของส่วนคณะกรรมการจัดทำร่างอนุบัญญัติของการศึกษาแผนกต่างๆ คือ แผนกสามัญศึกษา แผนกธรรม และแผนกบาลี จะมีการประชุมกันก่อน เพื่อติดตามความคืบหน้าในการจัดทำร่างอนุบัญญัติของแต่ละแผนก เพื่อนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมต่อไป