ตั้ง “เจ้าคุณแย้ม” วัดไร่ขิง เป็นประธานกก.หมู่บ้านศีล 5

0
1136

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5″ ได้ลงนามในประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา”หมู่บ้านรักษาศีล 5” (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ส่วนกลาง ระบุว่า ตามที่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานกรรมการมส. ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2560 และการดำเนินโครงการฯได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องนั้น บัดนี้ ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ส่วนกลาง ขอลาออก เป็นเหตุให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง สมควรแต่งตั้งประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ส่วนกลางรูปใหม่ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 (4) แห่งระเบียบมส. ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 พ.ศ.2557 จึงแต่งตั้งให้ พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม รองประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ส่วนกลาง ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย.2563 เป็นตันไป

พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา กรรมการมส. ในฐานะอดีตประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ส่วนกลาง กล่าวว่า ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว และไปเป็นที่ปรึกษาโครงการฯแทน เพราะอายุมากขึ้น ที่สำคัญยังได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯเป็นกรรมการมส. ทำให้ไม่มีเวลาในการลงพื้นที่ อีกทั้งตนเป็นประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ส่วนกลางมา 7 ปีแล้ว ถึงเวลาที่จะเปิดโอกาสให้พระสงฆ์รุ่นใหม่เข้ามาทำงานบ้าง ซึ่งพระเทพศาสนาภิบาล มีความเข้าใจงานหมู่บ้านศีล 5 เป็นอย่างดี