ตั้ง “กองทุนสาธารณสงเคราะห์” ฟื้นฟูวัดหลังน้ำท่วม

0
376

วันนี้ (11 ต.ค.62) สมเด็จพระมหาธีราจารย์  (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมส. พร้อมด้วยนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมส. และคณะผู้บริหารพศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อถวายกัปปิยภัณฑ์พระภิกษุสามเณร และเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จ.พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร และเพชรบูรณ์

นายเทวัญ กล่าวว่า ตามที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนทั้งพระภิกษุสามเณร ประชาชน ขาดแคลนเครื่องอุปโภค บริโภค ทรัพย์สินเสียหาย ในส่วนของภาครัฐหลายหน่วยงานได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ขณะที่คณะสงฆ์ โดยฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมส.ได้ลงพื้นที่ในหลายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ความช่วยเหลือโดยการถวายเครื่องสมณบริโภค และกัปปิยภัณฑ์แก่พระภิกษุสามเณร และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนผู้ประสบภัย อีกทั้งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานปัจจัยเพื่อนำไปเป็นทุนตั้งต้นสำหรับฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย ในการนี้สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ได้มอบปัจจัยดังกล่าวเพื่อเป็นกองทุนสาธารณสงเคราะห์ประจำจังหวัด 4 จังหวัด คือ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร และเพชรบูรณ์ นอกจากนี้ในการบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางคณะสงฆ์จะมีกองทุนวัดช่วยวัด และกองทุนสาธารณสงเคราะห์ ในการให้ความช่วยเหลือ ขณะเดียวกันในส่วนของทางราชการนั้น วัดที่ได้รับความเสียหายยังสามารถแจ้งผ่านยังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) แต่ละจังหวัดได้อีกทางหนึ่งด้วย

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS