ตั้งอนุกรรมการ 2 ชุดเดินหน้างานการศึกษาปริยัติธรรม

0
369

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. ที่อาคารฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรฯ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ในฐานะประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ครั้งที่ 1/2562 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา 2 ชุด ประกอบด้วย 1.คณะอนุกรรมการในการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 จำนวน 14 ฉบับ โดยให้จัดลำดับความสำคัญว่า เรื่องใดควรที่จะเร่งจัดทำเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมก่อน และ2.คณะอนุกรรมการที่จะต้องคอยประสานงาน และพิจารณาว่า จะต้องทำอะไรบ้างในการดำเนินงานตามพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งคณะอนุกรรมการทั้ง 2 ชุด จะต้องทำงานคู่ขนานกัน

สำหรับอนุบัญญัติ 14 ฉบับ ประกอบด้วย อาทิ 1.กำหนดหน้าที่ อำนาจ และหลักเกณฑ์การบริหารงานของแม่กองบาลีฯ แม่กองธรรมฯ และประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 2.ข้อบังคับ ระเบียบ หรือ ประกาศ เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม และสถานศึกษาพระปริยัติธรรม 3.หลักเกณฑ์การจัดตั้งสถานศึกษาพระปริยัติธรรม 4.กำหนดตำแหน่ง อัตรากำลัง เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทน ค่าจ้าง สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่น การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง พ้นจากตำแหน่ง การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการลงโทษ 5.การกำหนดมาตรฐานการศึกษาพระปริยัติธรรม และการประกันคุณภาพ 6.ระเบียบการบริหารและการจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสถานศึกษาพระปริยัติธรรม รวมทั้งการบัญชี และการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ 7.แผนงบประมาณ 8.หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นต้น

///////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////