ตั้งศูนย์พัฒนาพระ-เณร ติวความรู้สิทธิพึงมีพึงได้ด้านสุขภาพ รวม 54 ศูนย์

0
430

พระเทพเวที (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม รักษาการเจ้าคณะภาค 6 ในฐานะคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา(คปพ.) กล่าวว่า การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาที่กำลังดำเนินการอยู่ตามแผนปฏิรูปฉบับที่ 1 (2560-2564) นั้น มีงานสำคัญที่ฝ่ายปกครองบูรณาการกับฝ่ายสาธารณสงเคราะห์อยู่ในขณะนี้ คือ โครงการหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ โดยคณะสงฆ์มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) โดยกองกิจการนิสิตเป็นผู้รับผิดชอบ ประสานงาน และดำเนินการ มีองค์กรภาคีเครือข่าย คือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ทุนสนับสนุนการดำเนินการ

ทั้งนี้โครงการหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ จะเริ่มดำเนินการด้วยการพัฒนาศักยภาพศาสนบุคคล ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิประโยชน์ที่คณะสงฆ์พึงมี พึงได้ ตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ซึ่งหลังจากที่มีการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ก็มีสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพสำหรับพระสงฆ์ปรากฏมากมาย เช่น สิทธิในการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ สิทธิในการรักษาสุขภาพ  สิทธิในการฟื้นฟูสุขภาพ สิทธิในการเข้าไปเป็นกรรมการในองค์กรส่งเสริมสุขภาพต่างๆ สิทธิในการรับกองทุนส่งเสริมสุขภาพมาพัฒนาเรื่องสุขภาพสงฆ์ สิทธิในการเป็นพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) หรือพระคิลานุปัฏฐาก เป็นต้น

พระเทพเวที กล่าวต่อไปว่า โครงการหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธมีเป้าหมายจัดตั้งศูนย์ประสานงานและดำเนินการพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสามเณร ให้มีความรู้ และรักษาสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพของคณะสงฆ์ ตามสิทธิที่ปรากฏในธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ โดยจะตั้งศูนย์ดังกล่าวไว้ที่ 1.วัด 2.โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และ3.มจร รวมทั้งสิ้น 54 ศูนย์ฯ