ตั้งคณะอนุกก. 5 ชุดลุยงานธรรมนูญสุขภาพพระ จ่อจัดตั้ง “วัดส่งเสริมสุขภาพ” ครอบคลุมทุกพื้นที่

0
788

จากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุภาพพระสงฆ์แห่งาติ ที่วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯโดยมีพระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมส. เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้รับทราบแนวทางขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ดังนี้ 1. จัดระบบฐานข้อมูลพระสงฆ์ทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการของพศ. เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนวัด พระสงฆ์เป็นปัจจุบัน โดยจะประสานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เชื่อมโยงกับระบบทะเบียนราษฎร์ และระบบเลขประจำตัวประชาชน เพื่อให้สามารถนำไปเชื่อมโยงกับสิทธิประโยชน์ เช่น ระบบประกันสุขภาพด้วย

2.จัดให้มีพระคิลานุปัฏฐากประจำวัด โดยกรมอนามัย และกรมการแพทย์จะเป็นแกนหลักในการจัดอบรมทักษะด้านการดูแลสุขภาพให้กับพระสงฆ์ที่จะเป็นพระคิลานุปัฏฐากซึ่งจะมีหน้าที่ในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ภายในวัด โดยมีเป้าหมายให้มีพระคิลานุปัฏฐากครอบคลุมทั่วประเทศ 3.การดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ เป็นโครงการที่กรมอนามัยดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเตรียมขยายขอบเขตงานครอบคลุมถึงฐานข้อมูลวัด และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของวัดที่เอื้อต่อการดูแลสุขภาพพระ 4.การถวายความรู้พระสงฆ์ ทั้งการถวายความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของพระสงฆ์ 5.การดำเนินงานระดับพื้นที่ ภายหลังการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ได้มีภาคีเครือข่ายใน 20 พื้นที่ เริ่มขับเคลื่อนตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แล้ว

นอกจากนี้ที่ประชุมยังพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามแนวทางขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ประกอบด้วย 1.อนุกรรมการขับเคลื่อนด้านระบบฐานข้อมูลพระสงฆ์ 2.อนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาพระคิลานุปัฏฐาก 3.อนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการสนับสนุนงานวัดส่งเสริมสุขภาพ 4.อนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการสื่อสารสาธารณะ และ5.อนุกรรมการขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่