ด้วยคารวะจากใจ พระวิเทศปุญญาภรณ์ (บุญทิน เทาศิริ เจ้าคุณสวีเดน) เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน

0
3644

การศึกษาไม่มีวันสิ้นสุด ใกล้ความเป็นจริงที่จะสำเร็จการศึกษา ปริญญาเอก ดร. หลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) สอบป้องกันผ่านดุษฎีนิพนธ์ “เรื่องกุลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหลักปฏิสัมภิทา ๔ ของพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป”

กราบขอบพระคุณ และอนุโมทนาท่านอาจารย์ที่ปรึกษา พระมหาญาณวัตร ฐิตวฑฺฒโน,ดร., ดร.บุญเชิด ชำนินิศาสตร์, และประธานเล่ม ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม,ดร.ผอ.วิทยาเขต มจร, ดร.บุญทิพย์ ผอ.ประจำหลักสูตร, พระครูสมุห์ทิพย์ สิริธมฺโม,ดร.เลขานุการสำนักงานคณบดี, อดีตคณบดีและรองอธิการทุกท่าน และขอกราบท่านอดีตอธิการบดี และท่านอธิการองค์ปัจจุบัน กราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง คณะกรรมการบริหารสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป และพระธรรมทูตยุโรป ที่ได้เมตตาให้สัมภาษณ์โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมพุทธิวงศ์ วัดพุทธาราม เนเธอเเลนด์ ประธานสหภาพฯ และพระเทพกิตติโมลี วัดศรีนครินทร์ฯ สวีสเซอร์แลนด์ รองรูป ๑ และพระวิมลศาสนวิเทศ วัดไทยนอเวย์ รองรูป ๒ ในวันสอบถึงแม้จะไม่ได้บอกใคร

ความเมตตาของพระเถระและคณาจารย์เพื่อนสหธรรมิกต่างๆ ได้มาแสดงความยินดีที่ยากที่จะหาคำใดๆ มาอธิบาย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมโมลี,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ มจร., ศ.ดร.บุญทัน ดอกไทยสง, ศ.พิเศษ ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ, รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง และดร. ฉิม ผอ และอีกหลายท่านที่เมตตาขับรถรับส่งทั้งในสวีเดนและไทย อนุโมทนาขอบคุณ บ.การบินไทย ผอ. สตอกโฮล์มอดีตและปัจจุบัน กับตันลูกเรือ IM เส้นทางสตอกโฮล์ม กรุงเทพฯ อนุโมทนาท่านเอกอัครราชทูตไทยและสวีเดน กระทรวงการต่างประเทศ สุดท้ายขอบพระคุณคณะพระธรรมทูตวัดพุทธาราม สวีเดนทุกสาขา. คณะสงฆ์พระเถระ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กทม. และวัดเคาะ จังหวัดศรีสะเกษ. และสำนักเรียนแห่งแรกวัดมงคลทับคล้อ จังหวัดพิจิตร วัดกลาง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เคยอยู่อาศัยมิเคยลืม

และสิ่งที่ลืมมิได้เลยคือ คณะศรัทธาญาติโยมผู้ถวายความอุปถัมภ์ข้าวน้ำ อาหารบิณฑบาต จตุปัจจัย กำลังใจ ตั้งแต่เป็นสามเณรจนถึงปัจจุบัน อนุโมทนาอุทิศบุญกุศลโยมพ่อที่ไม่มีโอกาสได้เห็นความสำเร็จ โยมแม่ ผู้มีบุญ ๘๔ ปี อ่านหนังสือไม่ออก สู้เป็นกำลังใจใจให้ลูกจนถึงวันนี้ และพี่น้องทุกคุณที่เมตตาได้เลี้ยงดูด้วยความยากลำบากจนได้มาพึ่งใบบุญพระศาสนา โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จฯ และเจ้าอาวาสวัดสระเกศในอดีตและจนถึงปัจจุบัน ที่เมตตามาโดยตลอด และมีอีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม ผมจะระลึกถึงตลอดถ้าไม่มีท่านผมจะไม่มีวันนี้ ถึงวันไหนก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้ เพราะเป็นที่สำคัญกว่าวันไหน ถึงพรุ่งนี้มะรืนนี้จะดีอย่างไร ก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้

ด้วยคารวะจากใจ พระวิเทศปุญญาภรณ์ (บุญทิน เทาศิริ เจ้าคุณสวีเดน) เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม สวีเดน เลขานุการ สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป

​​​​​​​​พระวิเทศปุญญาภรณ์,ดร. ๓ ก.พ.๒๕๖๒

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@