ด่วน! วธ.เปิดหลักสูตรออนไลน์ – ออฟไลน์ ปั้นคนผลิตหนังฟรี สร้างงาน สร้างอาชีพให้คนในวงการภาพยนตร์หลังโควิด-19

0
66

หนุนต่อยอดเป็นนักสร้างสรรค์ พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยให้เป็นมืออาชีพ

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มียุทธศาสตร์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ในการส่งเสริมและผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยให้เป็นอุตสาหกรรมหลัก ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยหนึ่งในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน คือ การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยให้เป็นมืออาชีพ อาทิ พัฒนาบุคลากรสาขาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ สร้างความร่วมมือทางวิชาการและการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฯ ดังนั้น วธ. จึงได้จัดโครงการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์             (Content Thailand Academy) : การต่อยอดนักสร้างสรรค์ (Content Creator Masterclass) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ทั้งในระบบการประชุมออนไลน์ และในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 6 หลักสูตร ประกอบด้วย 1. พัฒนาศิลปะในการเล่าเรื่องและต่อยอดภาพยนตร์ 2. ศิลปะและหัวใจของการแสดง 3. การเล่าเรื่องผ่านภาพเคลื่อนไหวอย่างมีชั้นเชิง 4. กระบวนการการตัดต่อและสร้างกราฟิกชั้นสูง 5. เสน่ห์เสียงและดนตรีในภาพยนตร์ และ 6. ศิลปะการออกแบบหนังให้เป็นหนัง ในแต่ละหลักสูตรจะมีการรับสมัครจำนวน 20 – 30 คน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศไทยเป็นผู้ให้ความรู้

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สร้างผลกระทบต่อประชาชนทั่วโลก อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ ขาดรายได้และขาดโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง ดังนั้นหลักสูตรดังกล่าว จึงเป็นการร่วมฟื้นฟูอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศไทย และเปิดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรในอุตสาหกรรมให้เป็นมืออาชีพ มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญแก่บุคลากรรุ่นใหม่ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อต่อยอดการพัฒนาและรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคต มีการให้ความรู้แก่บุคลากรผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงองค์ความรู้ และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ วธ. จะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรแรก ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 16 เมษายน 2564 จำนวน 20 คน สำหรับผู้ที่สนใจจะมีการเปิดรับสมัครเข้าร่วมรับฟังในหัวข้อออนไลน์ เพิ่มเติมภายหลัง จำนวน 10 คน และพิเศษสำหรับอาจารย์ในสถาบันการศึกษา สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อเข้าร่วมรับฟังได้เช่นกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมวันที่ 17 เมษายน 2564 ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก : สำนักเลขานุการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ โทร. 0 2209 3519 – 20 หรือ 08 8493 6307