ด่วน! วธ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการรวม 103 อัตรา เปิดสมัครทางอินเทอร์เน็ต 9 ก.พ.ถึง 4 มี.ค.นี้

0
463

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ)โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(สป.วธ.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จำนวนทั้งหมด 103 อัตรา แบ่งเป็นตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 8 อัตรา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 25 อัตราและนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 70 อัตรา   โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 เช่น มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี  และไม่มีลักษณะต้องห้าม เช่น เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออกเพราะกระทำผิดตามวินัยตามพ.ร.บ.ฉบับนี้หรือกฎหมายอื่น  เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เช่น เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีตามสาขาวิชาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน เป็นผู้สอบผ่านการการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีผลการสอบผ่าน(ภาค ก) ภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบ ผู้สมัครที่เป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร(สด.8 หรือสด.43)

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับการสอบแบ่งเป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน(ปรนัย) ซึ่งผู้สมัครสอบในตำแหน่งใด จะต้องสอบเฉพาะตำแหน่งนั้นตามที่ได้กำหนดไว้และการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งโดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่น ซึ่งผู้ที่จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการโดยเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เวบไซต์ http://m-culture.thaijobjob.com/หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ สป.วธ.จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบวันที่ 10 มีนาคม 2564 ทางเวบไซต์ http://m-culture.thaijobjob.com/ หรือ www.m-culture.go.th/personnel หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”และจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่จะใช้เฉพาะตำแหน่งในวันที่ 20 มีนาคม 2564