ดึงกรมพัฒนาชุมชนหนุน “วัด ประชา รัฐฯ” ฟื้นสังคมวิถีพุทธ

0
107

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. ที่วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานฝ่ายสาธารณูปการของมส. เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ส่วนกลาง และระดับหน พร้อมทั้งมอบนโยบาย ว่า เป้าหมายของโครงการนี้คือ ชุมชน ดังนั้นจึงได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้อีกหน่วยงานหนึ่ง โดยจะให้พัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัดเข้ามามีส่วนร่วมกับคณะสงฆ์ดำเนินการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วย

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กล่าวต่อไปว่า วัด ประชา รัฐ สร้างสุข มีจุดมุ่งหมายให้วัดกลับไปเป็นศูนย์กลางชุมชนเหมือนเช่นในอดีต ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยมีหลักในการดำเนินงาน 3 ประการ คือ 1.พัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของวัด 2.พัฒนาพื้นที่ทางสังคม ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีธรรม วัฒนธรรมเชิงพุทธ 3.พัฒนาจิตใจ ปัญญา ตามแนวทางพระพุทธศาสนา ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก จะต้องทำอย่างไรให้พระพุทธศาสนาซึมซับเข้าไปในจิตใจพุทธศาสนิกชนมากที่สุด และผลที่จะตามมาเชื่อแน่ว่า สังคมจะมีความสุข อยู่อย่างเอื้ออาทรกัน ไม่เบียดเบียนกัน เช่นเดียวกับสังคมในอดีต เป็นสังคมวิถีพุทธ โดยพระสงฆ์จะต้องเป็นหลัก เป็นตัวอย่าง โดยเฉพาะในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม

ประธานฝ่ายสาธารณูปการของมส. กล่าวอีกว่า ตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อปี 2562 มีวัดเข้าร่วมโครงการ 5,128 วัด ส่วนอีกกว่า 30,000 วัดไปอยู่ที่ใด ทำไมถึงยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ขอฝากเป็นโจทย์ให้คณะอนุกรรมการโครงการฯ เจ้าคณะจังหวัด พระสังฆาธิการ ไปพิจารณา โดยเฉพาะเจ้าคณะจังหวัดหากเอาจริงเอาจังกับโครงการนี้จะทำให้โครงการไปได้ดี เช่นที่ปทุมธานี สระบุรี ลพบุรี เป็นต้น และประโยชน์จากโครงการนี้ก็จะเกิดกับตัววัดเอง ก่อนที่จะลงไปยังชุมชนที่จะได้ประโยชน์จากการเข้ามาวัด ทำให้เกิดความหวงแหนวัด และช่วยดูแลวัดด้วย