ดีเดย์ 1 ม.ค.63 ผุดเครือข่ายพระสงฆ์เฝ้าระวังสื่อชวนเชื่อทางศาสนา 8 ศูนย์ ใน 4 ภาค

0
417

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.62 ที่ห้องแถลงข่าวมหาเถรสมาคม อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) รองโฆษกพศ. เปิดเผยว่า การประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ในวาระปกติ ที่ประชุมมีมติรับทราบตามที่ พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) กรรมการมส. รักษาการเจ้าคณะภาค 7 ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”  แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้พัฒนา “โครงการเครือข่ายพระสงฆ์เฝ้าระวังสื่อชวนเชื่อทางศาสนา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแกนนำและเครือข่ายพระสงฆ์ ให้ทำหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันในการใช้สื่อทั้งสื่อโดยตรงและสื่อออนไลน์ โดยการให้ความรู้ที่ก่อให้เกิดความรู้เท่าทัน และร่วมเฝ้าระวังภัยออนไลน์แก่พระสงฆ์และประชาชนทั่วไป

พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ในด้านการรู้เท่าทัน การเฝ้าระวัง และการป้องปรามสื่อที่เป็นภัยส่งผลกระทบต่อความขัดแย้ง ก่อให้เกิดประทุษวาจา โดยใช้ศาสนาเป็นเงื่อนไข โดยมีเป้าหมายให้เกิดเป็นศูนย์ประสานงานพระสงฆ์นักสร้างสื่อสร้างสรรค์เพื่อสันติ (พสส.) จำนวน 8 ศูนย์ ใน 4 ภูมิภาค เกิดแกนนำพระสงฆ์ พสส. จำนวน 800 รูป ทั่วประเทศ โดยเริ่มดำเนินการขับเคลื่อนโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป