ดีต่อใจ ! 3 เยาวชน รร.ฉิมพลี คว้ารางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2567 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จัดว่าเยอะสุดในระดับมัธยมศึกษา

0
390

รางวัลความประพฤติดี โดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานแรกที่ได้ริเริ่มจัดให้มีการมอบรางวัลแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา เมื่อปีพุทธศักราช 2504 ในสมัย ฯพณฯ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ติดต่อกันมาทุกปีจนถึงปีปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนผู้ประพฤติตนในสิ่งที่ดีงาม ยึดมั่นในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นแบบอย่างที่ดี อันจะเป็นคุณประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

โดยในปีนี้พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย มอบเกียรติบัตรและรางวัลความประพฤติดีแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้นับถือพระพุทธศาสนา มีความประพฤติดี ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมนูญชีวิตของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 โดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2567 จากทั่วประเทศ จำนวน 528 คน 182 สถานศึกษา/แห่ง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เยาวชนผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 43 คน จาก 39 สถานศึกษา อาทิ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 คน   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จำนวน 1 คน โรงเรียนศึกษานารี จำนวน 1 คน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 1 คน และโรงเรียนราชวินิตมัธยม จำนวน 1 คน ระดับอาชีวศึกษา เยาวชนผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 53 คน จาก 23 สถานศึกษา อาทิ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ (PSC) จำนวน 7 คน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ จำนวน 2 คน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ จำนวน 2 คน วิทยาลัยนาฏศิลป จ.เชียงใหม่ จำนวน 2 คน และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) จำนวน 2 คน ระดับอุดมศึกษา เยาวชนผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 246 คน จาก 65 แห่ง อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จำนวน 4 คน มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม จำนวน 11 คน มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม จำนวน 4 คน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 4 คน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จำนวน 4 คน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2 คน และมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก จำนวน 4 คน ส่วนโรงเรียนในสังกัดพุทธสมาคมจังหวัด พุทธสมาคมอำเภอและยุวพุทธิกสมาคมฯ เยาวชนได้รับการคัดเลือกจำนวน 186 คน จาก 55 แห่ง

ด้านโรงเรียนฉิมพลี (โรงเรียนสองภาษา) สังกัดสำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เยาวชนได้รับการคัดเลือกจำนวน 3 คน ได้แก่ เด็กชายพีรพัฒน์ ตัดสืบ เด็กหญิงวริศรา แก้วพวง และเด็กชายธนพล นพวงค์ ซึ่งถือว่าได้รับการพิจารณาคัดเลือกจำนวนเยอะที่สุดในระดับมัธยมศึกษา เพราะเป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เน้นผู้บริหาร ครู และผู้เรียน ให้เป็นผู้มีหลักธรรมแห่งไตรสิกขา กล่าวคือ ศีล สมาธิ ปัญญา 100 % และประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมนูญชีวิตของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) รักษาไว้ซึ่งวินัยชาวพุทธอย่างเคร่งครัด เป็นชาวพุทธชั้นนำที่มีธรรมนูญชีวิตอย่างครบถ้วนทุกประการ

เด็กหญิงวริศรา แก้วพวง หรือ น้องอัญชัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนฉิมพลี ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นเยาวชนผู้มีความประพฤติดี ระดับประเทศ ประจำปี 2567 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า “รู้สึกดีใจมากที่จะได้เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีจากท่านองคมนตรี ขอบพระคุณพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ที่เห็นความดีของหนู หนูเองเป็นคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ และประเมินเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในเขตตลิ่งชัน เป็นกระบอกเสียงเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เป็นคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนฉิมพลี เพื่อดูแลเพื่อน ๆ เยาวชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติด ตอบแทนพระคุณพ่อแม่ ด้วยการช่วยเหลืองานบ้านทุกอย่าง ช่วยเหลือพ่อแม่ขายก๋วยเตี๋ยว ที่ร้านซอยสวนผัก 43 อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพราะเชื่อว่าบิดามารดาคือพระอรหันต์ของลูก การตอบแทนบุญคุณท่านก็คือการทำบุญกับพระอรหันต์ค่ะ”

ด้านนางรัตนา มากเอียด หรือ ครูเก๋ ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมคนเก่งฉิมพลี คนดีของเรา ให้สัมภาษณ์ว่า “นักเรียนทั้งสามคน ของโรงเรียนฉิมพลี ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี เป็นเยาวชนที่มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอด โรงเรียนฉิมพลีไม่ได้สอนให้เด็กเป็นคนเก่งอย่างเดียว แต่สอนวิชาชีวิตให้กับเด็ก ๆ ให้เขามีทักษะในการใช้ชีวิต โดยนำหลักธรรมนูญชีวิตและหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับเวลา บุคคล โอกาสและสถานที่ อันจะเป็นหลักชัยให้แก่เด็ก ๆ เมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมในวันข้างหน้าค่ะ”

สำหรับพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2567 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ กำหนดจัดพิธีในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ กรมประชาสัมพันธ์ ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานมอบ

*****************************************************************