ชื่นชมผลผลิต “โคก หนอง นา พช.” อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี สร้างความมั่นคงทางอาหาร และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนสู่วันดินโลก

0
196

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้การอำนวยการของ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายคำแสน ประเสริฐสุข พัฒนาการอำเภอนาตาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ผู้นำชุมชน และเจ้าของแปลงตัวอย่าง ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานพร้อมชมผลผลิตโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” โดยการพัฒนาพื้นที่และแลกเปลี่ยนความรู้แรงงาน ณ แปลงโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” แปลงครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับครัวเรือน (Househole Lab Model for quality oflife:HLM) จำนวน 3 แปลง ในพื้นที่อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

โดยคณะฯ พร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงพื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบ ( HLM) ของนายอ๊อด สมจิต บ้านหนองหอย หมู่ที่ 2 ตำบลพังเคน  ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ แปลงครัวเรือนต้นแบบ ( HLM) ของนายสมพงษ์ จันทสาร บ้านหนองหอย ตำบลพังเคน ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ และแปลงครัวเรือนต้นแบบ ( HLM) ของนาย อภิสิทธิ์ ชาตรี บ้านหนองหอย  ตำบลพังเคน ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ โดยร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์และฐานการเรียนรู้ และชื่นชมผลผลิตในแปลงตัวอย่าง ถือเป็นการกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

โอกาสนี้ เจ้าของแปลงได้เปิดเผยถึงความรู้สึกว่า “มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการเป็นส่วนหนึ่งที่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการฯ โดยจะมุ่งดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ขอขอบคุณหน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัด อำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นพต. ที่ให้การสนับสนุนการขุดปรับพื้นที่ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการเอามื้อสามัคคี เช่น ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาฐานการเรียนรู้ และช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างเต็มที่ ซึ่งตนได้ดำเนินการตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนและหลักกสิกรรมธรรมชาติ ในการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงมีการปรับพื้นที่ สร้างฐานการเรียนรู้ และพัฒนาภูมิทัศน์ให้สวยงาม ในอนาคตหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพื้นที่แห่งนี้จะเป็นศูนย์เรียนรู้ “โคก หนอง นา พช.” และสร้างประโยชน์ให้แก่คนในพื้นที่ใกล้เคียงในการสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป”

ขณะที่ นายคำแสน ประเสริฐสุข พัฒนาการอำเภอนาตาล ได้พบปะกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า “ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมและร่วมชมผลสำเร็จของแปลง “โคก หนอง นา พช.” ในครั้งนี้ ผมขอฝากให้ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านอาหารด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพรให้เกิดความต่อเนื่อง ให้เป็นทั้งอาหารและยารักษาโรคต่างๆ เพื่อสู้กับภัยจากโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาดินในแปลง “โคก หนอง นา พช.” ซึ่งถือเป็นการเชิดชูพระอัจฉริยภาพ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรดิน ก่อนก้าวสู่วันดินโลกต่อไป”

 

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.อุบลราชธานี และสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.นาตาล :ภาพข่าว/รายงาน

***************************************************************