ชี้งานสาธารณสงเคราะห์ที่เด่นชัดของสงฆ์ช่วยประชาชนยุคโรคระบาดโควิด-19

0
638

พระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย(มจร) และประธานคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา(คปพ.) กล่าวว่า ช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 นี้ คณะสงฆ์ได้มีการจัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช โดยโรงทานแต่ละแห่งได้มีการปรับรูปแบบตามความเหมาะสม เพื่อการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึงด้วย ถือว่าเป็นงานด้านสาธารณสงเคราะห์ที่เด่นชัดของคณะสงฆ์ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยงานด้านสาธารณสงเคราะห์เป็นหนึ่งภารกิจในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ที่คณะสงฆ์กำลังดำเนินงานอยู่ด้วย

พระเทพปวรเมธี กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของมจร นั้น ซึ่งตนดำรงตำแหน่ง ประธานศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศปค.19 มจร) นั้น ได้สั่งการให้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ที่มจร วิทยาเขตต่างๆ ได้จัดตั้งขึ้น ซึ่งมีศูนย์กลางในแต่ละภาค ประกอบด้วยภาคกลางที่มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคเหนือ ที่มจร วิทยาเขตพะเยา จ.พะเยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มจร จ.มหาสารคาม ภาคใต้ ที่วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี มจร จ.สุราษฎร์ธานี ส่วนการให้ความช่วยเหลือนิสิต มจร นั้น นอกจากมาตรการในการลดค่าเทอมแล้ว  ทางมจร เตรียมพิจารณาเพิ่มทุนการศึกษาให้กับนิสิต จากเดิมที่มจร จะมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิต เป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว เช่น ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ทุนมูลนิธิมจร เป็นต้น