ชาวไทยในอเมริกา ร่วมพิธีกฐินพระราชทานวัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า สหรัฐอเมริกา

0
65

             เมื่อวันที่ 7 พ.ย.64 พระเมธีธรรมาจารย์ หรือเจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปิดเผยว่า อาตมาได้เดินทางไปร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานที่วัดมงคลรัตนาราม เมืองเทมป้า รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา โดยมีพระมงคลรัตนวิเทศ (ปรีชา ธมฺมจารี) เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนาราม คุณเสาวลักษณ์  ถมแก้ว ชาวเมืองแทมป้า ผู้ขอรับพระราชทานผ้ากฐินไปทอดถวายในวันอาทิตย์ที่ 7 พ.ย. เวลา 13.00 น. (เวลาท้องถิ่นอเมริกา)

พิธีทอดถวายกฐินพระราชทานในครั้งนี้พระมงคลรัตนวิเทศ เจ้าอาวาส ได้จัดให้มีขบวนอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอัญเชิญผ้าไตรพระราชทานเวียนรอบอุโบสถ โดยมีคนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองแทมป้าและใกล้เคียงรวมทั้งชาวอเมริกันมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก สำหรับคนไทยที่มาร่วมงานต่างก็ปลื้มใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมพิธีในครั้งนี้ เพราะนอกจากจะเป็นพิธีที่สำคัญแล้วยังเป็นการแสดงออกถึงความรักของคนไทยในต่างแดนที่มีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อีกด้วย

สำหรับคนอเมริกาที่มาร่วมงานต่างก็ประทับใจโดยเฉพาะการแสดงออกถึงความรักของคนไทยที่มีต่อบ้านเกิดเมืองนอน ความศรัทธาในสามสถาบันหลักของขาติ การแสดงวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามรวมทั้งอาหารไทยที่หลากหลายที่คนไทยนำมาร่วมงานบุญด้วย

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวว่า คนไทยในเมืองแทมป้าต่างก็มีความภูมิใจในวัดมงคลรัตนาราม เพราะสร้างได้สวยงามรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย เช่นโบสถ์ กุฏิสงฆ์ เป็นต้น จนทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองแทมป้าไปแล้ว นอกจากนั้นแล้ววัดยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยและคนอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับคนไทยทั้งในแบบครอบครัวหรือที่สนใจมาศึกษาพระพุทธศาสนา เพราะในทุกวันอาทิตย์วัดจะจัดให้มีการบรรยายและนำปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานให้คนอเมริกาอีกด้วย

คนไทยในต่างแดนต่างก็ไม่ลืมวัด พระศาสนา และพระสงฆ์ที่เป็นพระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ ซึ่งล้วนแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คน เป็นที่พึ่ง ที่ปรึกษาและให้ธรรมะในการดำรงชีวิตอีกด้วย พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวในตอนท้าย

*****************************************************************