ฉลองครบรอบ 5 ปี การก่อตั้ง “MCU TV” อธิการบดีมจร. จี้ให้เร่งพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ

0
884

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.ที่ห้อง ซี 400  อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะอธิการบดีมจร. เป็นประธานในพิธีฉลองครบรอบ 5 ปี สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรม มจร. หรือ MCU TV พร้อมทั้งกล่าวว่า  MCU TV ต้องพัฒนา และเติบโตต่อไป เพราะสังคมไทยยังขาดสื่อที่ทำหน้าที่ในด้านพระพุทธศาสนาโดยตรง ทั้งตลาดในระดับประเทศ และระดับชาติ อีกทั้งคณะสงฆ์ยังต้องการให้ MCU TV เป็นปากเสียงแทนคณะสงฆ์ด้วย และที่สำคัญ MCU TV จะต้องติดตามภารกิจของมจร.ให้ทัน กล่าวคือ ขณะนี้มจร.มีวิทยาเขตอยู่ในต่างประเทศแล้ว 5 ประเทศ ดังนั้น MCU TV ก็จะต้องมีการผลิตรายการที่ตอบสนองนักศึกษาในวิทยาเขตต่างประเทศ ทั้งต้องมีการนำเสนอเป็นภาษาต่างประเทศด้วย

ทั้งนี้ ในโอกาสที่ MCU TV ครบรอบ 5 ปี  มจร.โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร MCU TV เกี่ยวกับ “เทคนิคการนำเสนอข่าวยุค ๔.๐” ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2561 เพื่อให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ด้านงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ หน่วยวิทยบริการ ห้องเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าวอย่างสร้างสรรค์ การนำเสนอข่าว การเขียนข่าว และสกู๊ปข่าว ยุค 4.0 เทคนิคการถ่ายภาพและตัดต่อภาพของหน่วยงานได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อนำมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรม ผ่านทางMCU TV และให้ทันต่อกระแสสังคมปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีบทบาทในการดำเนินชีวิต และการถ่ายทอดรับรู้ข่าวสารของผู้คนอย่างมาก ทั้งการสื่อสารใช้ระบบเทคโนโลยีอย่างแพร่หลายทั้งวิทยุ โทรทัศน์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ อย่างมากมายหลายช่องทาง เพราะมีความสะดวกและง่าย ประหยัดเวลาในการเข้าถึงข้อมูล

มหาวิทยาลัยสงฆ์ มจร. เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้ดำเนินการตามพันธกิจ ว่าด้วยการบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยผ่านสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของมหาวิทยาลัย ซึ่งเรียกว่า MCU TV ได้เริ่มดำเนินการออกอากาศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อเผยแผ่กิจกรรมของมหาวิทยาลัย คณะสงฆ์ วัด สถานศึกษาและองค์การต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้การศึกษาในด้านพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นสื่อกลาง สร้างความเข้าใจ ความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนในชาติมีความรัก ความสามัคคี เกิดความหวงแหนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์