จ.อุบลฯ เดินหน้าขับเคลื่อน “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ อ.วารินชำราบ มุ่งสร้างทางรอดแก่ชุมชนจากผลกระทบโควิด-19 เกิดความมั่นคงทางอาหาร-พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

0
141

เมื่อวันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 11.11 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายธงชัย ครุฑแสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี นางนารี อุปถัมภ์ พัฒนาการอำเภอวารินชำราบ ตลอดจนนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนงานการปรับพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” งบพัฒนาจังหวัด แปลงตัวอย่าง นายสมพงษ์ จำปาวงศ์ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ดำเนินการปรับพื้นที่ทั้งหมด 1 ไร่ ประกอบด้วย งานขุดหนอง / หลุมขนมครก ขนาด 1,000 คิว, งานขุดคลองไส้ไก่ 250 คิว ใช้ระยะเวลา 2 วัน โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมบุคลากรในการปรับพื้นที่จากบริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด ศูนย์อุบลราชธานี

โอกาสนี้ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินการปรับพื้นที่แปลงตัวอย่าง ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้สำเร็จ 100 % ในวันนี้ พร้อมขอบคุณส่วนราชการและภาคเอกชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลและบุคลากรในการปรับพื้นที่ ตลอดจนขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เป็นรูปธรรม สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบแก่คนในพื้นที่ โดยเฉพาะการสร้างความมั่นคงทางอาหารและการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการอนุมัติงบประมาณดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 4,489,200 บาท (สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) และมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานโครงการฯ มีกลุ่มเป้าหมาย 25 แปลงตัวอย่าง ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล และพัฒนาแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” จำนวน 2 กิจกรรมหลัก คือ 1.กิจกรรมฟาร์มตัวอย่าง ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสา สร้างและพัฒนาฐานเรียนรู้  และกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ 2.กิจกรรมขยายผลแปลงตัวอย่าง 25 แปลง กิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมเวทีสร้างการรับรู้ฟาร์มตัวอย่างและโคก หนอง นา / กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนการขับเคลื่อนแปลงตัวอย่าง / กิจกรรมเวทีขับเคลื่อนแปลงตัวอย่าง 25 แปลง / กิจกรรมเอามื้อสามัคคี สร้างและพัฒนาฐานเรียนรู้ในแปลงตัวอย่าง / กิจกรรมจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

สำหรับความคืบหน้าของการดำเนินงานโครงการฯ ล่าสุด ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วกว่าร้อยละ 70 โดยอยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ควบคู่ไปกับการสร้างและพัฒนาฐานเรียนรู้ในแปลงตัวอย่าง ซึ่งมีแปลงตัวอย่างที่ดำเนินการปรับพื้นที่เสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 6 แปลง ได้แก่ 1)แปลงตัวอย่าง พระครูวิมลปัญญาคุณ วัดป่าศรีแสงธรรม ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม 2)แปลงตัวอย่าง นางฉวี กุกำจัด ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น 3)แปลงตัวอย่าง นางนิ่มนวล จันทปัญญา ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ 4)แปลงตัวย่าง นายสุพล บุญรักษา ต.นาคาย อ.ตาลสุม 5)แปลงตัวอย่าง นายประวิท นักบุญ ต.ค้อทอง อำเภอเขื่องใน และ 6) แปลงตัวอย่าง นายสมพงษ์  จำปาวงศ์ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ

ในส่วนของแปลงตัวอย่าง ที่เหลือจำนวน 19 แปลง ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับพื้นที่และพัฒนาศูนย์เรียนรู้ โดยรอเครื่องจักรกลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามลำดับ โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในเดือนมีนาคม 2564 ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ สนับสนุนเครื่องจักรกลและบุคลากรในการปรับพื้นที่จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เป็นการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี, สำนักงานชลประทานที่ 7 อุบลราชธานี, หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี, แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1, แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี, สำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี, คูโบต้าเจริญชัยอุบลราชธานี บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด ศูนย์อุบลราชธานี และกลุ่ม SAVEUBON

งานประชาสัมพันธ์ สพจ.อุบลราชธานี : รายงาน