3-001

- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 07.00 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานประชุมสภากาแฟ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัดบึงกาฬเข้าร่วมกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและมีความสมัครสมานสามัคคีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนและเป็นการประสานงานแบบไม่เป็นทางการในการบูรณาการทำงานร่วมมือกันผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ โดยนายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรเจริญและทีมงานพัฒนาชุมชนได้นำตัวอย่างหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จในการ "น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ...

จังหวัดสุโขทัย บรรลุเป้าหมาย 5 วัน 4 คืน ผลผลิต รุ่นที่ 1 ครัวเรือนต้นแบบ HLM และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรม สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล เตรียมพลิกวิกฤต COVID-19 สร้างความเข้มแข็ง กระจายรายได้สู่ชุมชน วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานปิดการอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต...

มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี : จ.สระบุรี จัดพิธีมอบลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564 และพิธีมอบลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่กลุ่มทอผ้าในจังหวัด ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี มีผู้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้...