จ.สุโขทัย จัดกิจกรรม “เปิดใจ จุดไฟ เติมพลัง นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล” ณ ศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล CLM อำเภอศรีนคร

0
112

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีนคร นำโดยนายสมพงษ์ หมื่นเข็ม พัฒนาการอำเภอศรีนคร จัดกิจกรรม “เปิดใจ จุดไฟ เติมพลัง นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล” ณ ศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล CLM ตำบลศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ “นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ” เกิดพลังศรัทธา สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนเมื่อได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ตลอดจนการนำเอาหลัก บวร (บ้าน วัด ราชการ) ซึ่งเป็นหน่วยที่มีความสำคัญและความหมายสำหรับสังคมเป็นสามเสาหลักที่ยึดโยงค้ำจุน สัมพันธ์กันอย่างสมดุลแก่คนในสังคมไทย มาเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตและเป็นหลักของการพัฒนาอย่างแท้จริง

โดยมีกิจกรรมฯ ประกอบด้วย 1)กิจกรรมสันทนาการ 2)กิจกรรมใจแลกใจ 3)กิจกรรม “หาอยู่ หากิน” 4)กิจกรรมแลกของขวัญ การแสดงของนักพัฒนา และ 5)กิจกรรมจุดเทียนแห่งปัญญา ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีในพื้นที่อำเภอศรีนคร ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประกอบด้วย ประมงอำเภอ ครู กศน. ปศุสัตว์อำเภอ ทีมเครือข่ายผู้นำ อช. และเครือข่ายองค์สตรีในพื้นที่ เป็นต้น

ในช่วงเวลา 19.00 น. นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “จุดเทียนแห่งปัญญา” เพื่อให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เกิดการเรียนรู้ เกิดความเชื่อมั่น และศรัทธาในการน้อมนำเอาหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พร้อมกับพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด น้อมนำศาสตร์พระราชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผสานพลังขับเคลื่อนสู่จุดหมาย “แก้ได้ หายจน ชีวิตมั่นคง ครอบครัวมั่งคั่ง ชุมชนยั่งยืน”