จากหมู่บ้านช่อสะอาดสู่ตำบลช่อสะอาด มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เปิดตัวต้นแบบตำบลช่อสะอาด ครอบคลุมทั้ง 4 ภาค

0
2716

 

ระหว่าง 27-29 เมษายน 2562 ณ บ้านท่าคอยนาง จังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะต้นแบบหมู่บ้านช่อสะอาดแห่งแรกของประเทศไทย มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย ศ.พิเศษวิชา มหาคุณ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และเปิดตัวต้นแบบตำบลช่อสะอาด ทั้ง 4 ภาค ประกอบด้วย ต.รำแดง จ.สงขลา ภาคใต้ ต.โพสะ จ.อ่างทอง ภาคกลาง ต.ทุ่งศรี จ.แพร่ ภาคเหนือ และ ต.สวาย จ.ปรางค์กู่ ภาคอีสาน

ศ.วิชา มหาคุณ เปิดเผยว่า ภายหลังที่มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้ทำโครงการหมู่ช่อสะอาดมาครบ 3 ปี สามารถขยายพื้นที่หมู่บ้านช่อสะอาดครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศไทยแล้ว แผนต่อจากนี้ไป คือการขยายพื้นที่จากหมู่บ้านช่อสะอาดเป็นตำบลช่อสะอาด เพื่อสร้างรากฐานของสุจริตวัฒนธรรมในพื้นที่ชุมชนที่เป็นฐานรากของประเทศไทย เราเชื่อว่า ถ้าชุมชนสะอาด ประเทศชาติก็ย่อมค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปสู่ความสะอาดเช่นเดียวกัน

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ในฐานะที่ปรึกษาของมูลนิธิฯ กล่าวเสริมว่า การสร้างสุจริตวัฒนธรรมนั้น ต้องเริ่มต้นจากการปลูกฝังอุดมการณ์ และชุดความคิด (Mindset) การทำงานจึงต้องเริ่มจากการปลุกจิตวิญญาณของสุจริตชนให้ตื่นขึ้น แล้วเริ่มปลูกฝังค่านิยมของสุจริตธรรมลงไปในจิตใจของเยาวชนและผู้นำชุมชน ผ่านกิจกรรมต่างๆ  โดยการผนึกกำลังจาก “บวร” อันได้แก่ บ้าน วัด และราชการ ร่วมกันทำงานในระดับฐานราก ฉะนั้น คำตอบจึงอยู่ที่หมู่บ้านราว 80,000 แห่งทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ในเดือนมิถุนายน ผู้แทนจากต้นแบบตำบลช่อสะอาดทั้ง 4 ตำบล จะร่วมกันออกแบบและเขียนแผนที่พัฒนาตำบลช่อสะอาด ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) โดยจะมีผู้ทรงคุณวุฒิจากมูลนิธิ และผู้แทนจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมวิพากษ์แผนการทำงานทั้งหมด ก่อนที่จะลงสู่การปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาตำบลช่อสะอาดพร้อมกันทั้ง 4 ตำบลต่อไป

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,