จัดแสดงพุทธศิลป์ร่วมสมัยฉลองสมโภช 250 ปี วัดสุทธิวราราม

0
410

      พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร) เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม กล่าวว่า เนื่องในโอกาสสมโภช 250 ปี วัดสุทธิวราราม (พ.ศ.2314-2564) วัดสุทธิวราราม เขตสาทร กรุงเทพฯ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) มหาวิทยาสัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(วจร) และขัวศิลป์ จ.เชียงราย จัดนิทรรศการพุทธศิลปกรรมร่วมสมัยเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 250 ปี วัดสุทธิวรารามวันที่ 26 ธ.ค. – 1 ม.ค.2565 โดยมีผลงานพุทธศิลป์จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย 1. ชุด “พุทธจักษุ : ดวงตาแห่งการตื่นรู้” ผลงาน นายทรงเดช ทิพย์ทอง ศิลปินชาวเชียงราย จำนวน 32 ภาพ โดยเป็นภาพจิตรกรรมแสดง “ดวงตาแห่งพุทธะ” 2. ชุด “เส้นทางสู่มรรค” ผลงาน พระปัญญาชัย พุทธรกฺชิโต เป็นประติมากรรมปูนปั้นของใบเสมา ที่มีความอ่อนช้อยสวยงาม แสดงถึงมรรคมีองค์ 8 ผ่านเรื่องราวของสัตว์สัญสักณ์และหนทางไปสู่มรรคผลนิพพาน 3. ชุด “ทศบารมีแห่งแผ่นดิน” ผลงาน พระปัญญาชัย พุทธรกฺชิโต  เป็นประติมากรรมงานปูนปั้นจำนวน 10 ผลงาน ที่แสดงถึง “ทศบารมี” บารมีอันยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์และพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรม โดยเป็นผลงานที่มีความวิจิตรสวยงามสมกับเป็นทศบารมีแห่งแผ่นดิน นอกจากนี้ในงานสมโภชดังกล่าว ยังมีการแสดงงานวัดย้อนยุควัฒนธรรม 4 ภาค การจำหน่ายสินค้าชุมชน และ Street Food ย่านถนนเจริญกรุง เพื่อช่วยฟื้นฟูผู้ได้รับ ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ด้วย

นายทรงเดช ทิพย์ทอง เจ้าของผลงานชุด “พุทธจักษุ : ดวงตาแห่งการตื่นรู้” กล่าวว่า ใช้เวลาในการสร้างสรรค์จำนวน 7 ปี โดยเป็นงานเขียนภาพจิตรกรรมบนผืนผ้าใบขนาดใหญ่ที่มีความคงทน สามารถดำรงอยู่ได้นานหลายร้อยปี ได้แรงบันดาลใจมาจากคำกล่าวที่ว่า “ดวงตาเห็นธรรม” ดังนั้น จึงมีความตั้งใจที่จะสร้างผลงานเหล่านี้ถวายเป็นพุทธบูชาและสร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัยในสังคมไทย

พระปัญญาชัย พุทธรกฺชิโด ผู้สร้างสรรค์ผลงานชุด “เส้นทางสู่มรรค” และ “ทศบารมีแห่งแผ่นดิน” กล่าวว่า ตนเองเติบโตกับงานพุทธศิลป์ในวัด จึงไปเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างสรรค์และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มีความงดงาม เมื่อใด้สร้างผลงานชุดนี้ จึงคิดว่า ขอถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงทศบารมีธรรมอันเป็นพลังของแผ่นดิน