จัดตั้งสมัชชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล 5 ชูผลงานทางวิชาการ “การอยู่กับสังคมยุคนิวนอร์มอล”

0
405

“พระเทพศาสนาภิบาล” ประธานกก.หมู่บ้านศีล 5 หนุนสมัชชาฯ เข้ามาช่วยขับเคลื่อนงานศีล 5 แนะบูรณาการร่วมกับ “วัด ประชา รัฐฯ” และ อ.ป.ต.

วันนี้ (29 พ.ย.63) ที่อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม มีงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง “สังคมใหม่ในโลกหลังโควิด-19” จัดโดยวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) หรือ มจร วัดไร่ขิง โดยมีพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง รองเจ้าคณะจ.นครปฐม ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งภายในงานได้มีพิธีจัดตั้งสมัชชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยแต่งตั้งพระสีหราชสมาจารมุนี (บุญเริ่ม จิรปุญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร รองเจ้าคณะจ.นครราชสีมา เป็นประธานสมัชชาฯ

ภายหลังการมอบธงสมัชชาพระสงฆ์ขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ครบทุกภาคแล้ว พระเทพศาสนาภิบาล กล่าวมอบนโยบายให้กับสมัชชาฯ ว่า สมัชชาฯ จะมีส่วนสำคัญในการเข้ามาช่วยประสานงานการทำงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และอยากให้บูรณาการงานศีล 5 ร่วมกับโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข และหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อ.ป.ต.) เข้าด้วยกัน อยากให้ช่วยกัน เพราะเป็นงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์

ด้านพระมหาบุญเลิศ อินทฺปญฺโญ รองผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 มีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ดำเนินการโครงการพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามโครงการเครือข่ายพระสงฆ์เฝ้าระวังสื่อชวนเชื่อทางศาสนา จึงได้ดำเนินการอบรมพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ไปแล้ว 3 รุ่น และเห็นว่าควรจัดตั้งเป็นสมัชชาฯ เพื่อเป็นเครือข่ายการทำงานของพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ทั่วประเทศ โดยมีหน้าที่ดังนี้ 1.ประสานภาคีเครือข่ายในภาคส่วนต่างๆ เพื่อเกื้อกูลการทำงานระหว่างกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสนองงานการขับเคลื่อนโครงการฯ 2.รวบรวมข้อเสนอจากภาคีเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการฯ 3.จัดประชุมสมัชชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปี เพื่อรายงานผลดำเนินงานและกำหนดทิศทางการทำงาน 4.ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานในพื้นที่ระหว่างเครือข่ายสมัชชาฯ ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน 5.บูรณาการการปฏิบัติงานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ร่วมกับคณะสงฆ์ องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน และองค์กรทางสังคมทุกภาคส่วน และ6.เป็นแกนนำเครือข่ายพระสงฆ์เฝ้าระวังสื่อชวนเชื่อทางศาสนา ร่วมขับเคลื่อนหลักสัมมาวาจาเพื่อสร้างสังคมปราศจากประทุษวาจา

 

“วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ เพื่อระดมความคิดให้กับนักวิชาการทั้งหลายได้มานำเสนอผลงานด้านวิชาการ โดยได้เน้นที่สังคมยุคใหม่ในโลกหลังโควิด-19 คนจะอยู่กันอย่างไร ในงานนี้เรามีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า โครงการปฏิบัติศาสนกิจวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด ในหนังสือเล่มนี้สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเข้าไปเพื่อจะได้ดูว่าการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ในยุคนิวนอร์มอลจะต้องปฏิบัติอย่างไร ทั้งด้านการบิณฑบาต การลงอุโบสถ ลงปาฏิโมกข์หรือการทำวัตรเข้าเย็น และการจัดงานวัดของแต่ละวัดจะต้องทำอย่างไรในยุคนิวนอร์มอล เชื่อว่าการปฏิบัติศาสนกิจวิถีใหม่จะปลอดภัยจากโควิด สาเหตุที่ทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาโดยการสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯก็เพื่อต้องการตอบโจทย์ว่า คนและสังคมในยุคโควิดหรือในยุคนิวนอร์มอลเราจะอยู่กันอย่างไร ซึ่งการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อที่จะให้สังคมเห็นว่ายุคมันเปลี่ยนไปแล้ว การปฏิบัติตนในภาคปกติที่เคยปฏิบัติกันมาคงไม่ใช่แบบนั้นอีกแล้ว และในเร็วนี้จะมีการนำโครงการปฏิบัติศาสนกิจวิถีใหม่ปลอดภัยจากโควิด เข้าเสนอต่อที่ประชุมมส.อย่างเป็นทางการต่อไป” พระมหาบุญเลิศ กล่าว