จัดงานครบ 132 ปีแห่งการสถาปนา มจร. อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ผู้ทรงสถาปนา

0
299

พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงสถาปนามหาธาตุวิทยาลัยขึ้นเมื่อปี2430 ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นที่เล่าเรียนของพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายและคฤหัสถ์ และเมื่อปี 2439 ได้พระราชทานเปลี่ยนนามมหาธาตุวิทยาลัยเป็น มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์ และดำเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัย ตามพระราชปณิธานของพระองค์ ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 2490 เป็นต้นมา ทั้งประกาศให้มจร.ดำเนินการจัดการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงในระดับมหาวิทยาลัย และเปิดสอนระดับปริญญาตรี คณะพุทธศาสตร์ เป็นคณะแรกต่อมาในปี 2505 จึงได้เปิดสอนคณะคุรุศาสตร์ และคณะเอเชียอาคเนย์ เป็นต้น มีนิสิตรุ่นแรกที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร 4 ปีจำนวน 6 รูป มีพิธีประสาทปริญญาครั้งแรกที่พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ทั้งนี้ในวันที่ 12 -13 ก.ย.นี้ จะครบ 132ปี แห่งการสถาปนา มจร. จึงได้กำหนดจัดงานครบ 132 ปีแห่งการสถาปนา เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ผู้ทรงสถาปนา และยังมีงานทางด้านวิชาการระดับนานาชาติพร้อมทั้งการ ระดมทุนจากทุกภาคส่วนเพื่อเข้ากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยอีกด้วย