จังหวัดเลย น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักสวนครัว

0
34

ส่งเสริมการปลูกผักให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารรอบ 2 ภายใต้แนวคิด ปลูกผัก ปลูกรัก ฮักแพง แบ่งปันกันเลย โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564  ณ บ้านพักนายโสภณ  สุวรรณรัตน์ และบ้านพักนายณรงค์  จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นผู้นำต้นแบบในการปลูกผักเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ทั้งนี้ได้รณรงค์เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเลย หันมาปลูกผักบริโภคในครัวเรือน เพื่อจะได้บริโภคผักปลอดภัยและลดปัญหาการเดินทางไปตลาดในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสและเป็นการลดรายจ่ายในครอบครัว อีกด้วย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในทุกระดับ ทั้งด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจ ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว จังหวัดเลยจึงรณรงค์เชิญชวนและสร้างกระแสการปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่าย และประชาชนทั่วไป ได้ปฏิบัติตาม ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการปลูกผักสวนครัวประจำครัวเรือน เกื้อกูลต่อยอดอย่างต่อเนื่อง เป็นกลุ่มก้อน ระดับชุมชน และระดับตำบลอย่างไม่สิ้นสุด และสื่อสารสร้างการรับรู้การปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่อง

ภาพข่าว/รายงาน โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย