IMG_4171

- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

ด่วน! วธ.เปิดหลักสูตรออนไลน์ – ออฟไลน์ ปั้นคนผลิตหนังฟรี สร้างงาน สร้างอาชีพให้คนในวงการภาพยนตร์หลังโควิด-19

หนุนต่อยอดเป็นนักสร้างสรรค์ พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยให้เป็นมืออาชีพ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มียุทธศาสตร์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ในการส่งเสริมและผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยให้เป็นอุตสาหกรรมหลัก ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยหนึ่งในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน คือ การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยให้เป็นมืออาชีพ อาทิ พัฒนาบุคลากรสาขาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ สร้างความร่วมมือทางวิชาการและการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฯ ดังนั้น วธ. จึงได้จัดโครงการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์             (Content Thailand Academy) :...

กรมโยธาธิการและผังเมือง ชี้ชัดการขุด “โคก หนอง นา” พช. ดำเนินการโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย และได้กำหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายไว้แล้ว

วันนี้ (11 เมษายน 2564) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) ได้ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. วงเงินงบประมาณ 4,787,916,400 บาท ดำเนินการในพื้นที่ 73 จังหวัด 575 อำเภอ 3,246...

อธิบดีพช. แจ้งเลื่อนการจัดงานโอทอปไทย สู้ภัยโควิด-19 ตามมาตรการ ศบค. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า รัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่อยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP หรือผู้ประกอบการ OTOP ที่มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานรับรอง แต่ไม่มีระดับดาว หรือมีดาวไม่เกิน 3 ดาว ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคม สู้ภัยโควิด-19 จึงอนุมัติงบประมาณ 95...