จังหวัดเลย น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักสวนครัว

0
40

ส่งเสริมการปลูกผักให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สู่ปฏิบัติการ 90 วัน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารรอบ 2 ภายใต้แนวคิด ปลูกผัก ปลูกรัก ฮักแพง แบ่งปันกันเลย

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 นายชัยธวัช  เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางนงค์นิตย์  เนียมศิริ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเลย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ดำเนินโครงการผู้นำต้นแบบ ตัวอย่างที่เห็นจริง “ปลูกผัก ปลูกรัก ฮักแพง แบ่งปันกันเลย” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รณรงค์เชิญชวนให้ผู้นำต้องทำก่อน และเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนในจังหวัดเลย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในทุกระดับ ทั้งด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจ ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว จังหวัดเลยจึงรณรงค์เชิญชวนและสร้างกระแสการปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่าย และประชาชนทั่วไป ได้ปฏิบัติตาม ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการปลูกผักสวนครัวประจำครัวเรือน เกื้อกูลต่อยอดอย่างต่อเนื่อง เป็นกลุ่มก้อน ระดับชุมชน และระดับตำบลอย่างไม่สิ้นสุด และสื่อสารสร้างการรับรู้การปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เชิญชวน ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่าย และพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนของจังหวัดเลย ปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภค เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยเป็นการลดรายจ่ายภายในครัวเรือน และเพิ่มรายได้ในอนาคต

ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย