จังหวัดเพชรบูรณ์แถลงข่าว-ลงนามความร่วมมือโครงการ “เพชรบูรณ์พอเพียง”

0
80

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคาร ๒) นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานแถลงข่าว พร้อม ลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการ “เพชรบูรณ์พอเพียง” โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “เพชรบูรณ์พอเพียง” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์มีวิสัยทัศน์ ว่าเป็นดินแดนแห่งความสุขของผู้อยู่และผู้มาเยือนทุกคนควรจะมีปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต 4 ประการ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค อย่างพอเพียงและมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์จึงกำหนดกลยุทธ์ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนเพชรบูรณ์ โดยยึดแนวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการ “เพชรบูรณ์พอเพียง” ขึ้น

โครงการเพชรบูรณ์พอเพียงเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งเพื่อให้ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตภายใต้บริบทส่งเสริมให้มีความพอเพียง บนปัจจัยพื้นฐาน 4 ประการ โดยทุกส่วนราชการจะร่วมกันกำหนดเป็นวาระงานที่สำคัญที่จะนำมาขับเคลื่อนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งปัจจุบันมีส่วนราชการร่วมกันขับเคลื่อน จำนวน 40 หน่วยงาน 96 โครงการ มีรหัสการขับเคลื่อน คือ 4096 และวางเป้าหมายผลลัพธ์ในแต่ละกิจกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งจังหวัด โดยกำหนดเป็น 5 ด้านความมั่นคง ประกอบด้วย

๑) ความมั่นคงด้านอาหาร มุ่งหวังให้ประชาชนคนเพชรบูรณ์ กินอิ่ม เช่น กินครบทุกมื้อ

๒) ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย มุ่งหวังให้ประชาชนคนเพชรบูรณ์ นอนอุ่น เช่น กันแดด กันฝน สาธารณภัย มั่นคง

๓) ความมั่นคงด้านรายได้  มุ่งหวังให้ประชาชนคนเพชรบูรณ์ ทุนดี เช่น มีทุนในชุมชน ไม่กู้นอกระบบ

๔) ความมั่นคงด้านสุขภาพ มุ่งหวังให้ประชาชนคนเพชรบูรณ์ ชีวีพร้อม เช่น ได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที

๕) ความมั่นคงด้านสังคม มุ่งหวังให้ประชาชนคนเพชรบูรณ์ น้อมพัฒนา เช่น รับผิดชอบต่อสังคม

ในการนี้ ได้มีการลงนามความร่วมมือ เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ว่า เราทุกคน จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนคนเพชรบูรณ

จังหวัดเพชรบูรณ์แถลงข่าวและลงนามความร่วมมือโครงการ “เพชรบูรณ์พอเพียง”