จังหวัดเชียงรายและภาคีเครือข่ายทางสังคม ๑๓ เครือข่าย ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โชว์ แชร์ เชื่อม”

0
21714

ปลุกพลังเครือข่ายสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมรับฟังการถอดบทเรียนความสำเร็จจากเครือข่ายคุณธรรมฯ ร่วมรับชมการจัดนิทรรศการคุณธรรมฯ มาร่วมแสดงพลังขับเคลื่อน “เชียงรายเมืองคุณธรรม ร่วมสร้างจิตสำนึกดี สิ่งแวดล้อมดี มีวินัยใส่ใจส่วนรวม” ด้วยกัน ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ชุมชนคุณธรรมวัดหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามกำหนการที่แนบ

https://drive.google.com/file/d/1ZZ8Mje56wD2A3IF50OOntMDvkUkAXjX4/view?usp=drivesdk

เผยแพร่ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=778243897279076&id=100052804179557&mibextid=Nif5ozสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=778243897279076&id=100052804179557&mibextid=Nif5oz

เผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

https://chiangrai.m-culture.go.th/th/news-releas

เผยแพร่ผ่านช่องทาง Line Voom สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย https://linevoom.line.me/post/_da6hytFINSLn1YhPbPvqgFFvMNq6OCQlvg6LEDA/1168604387415919729

*****************************************************************