จังหวัดสุโขทัย เสริมสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องด้วยศาสตร์พระราชา สู่ทางรอด บันไดสู่ความยั่งยืน 5 วัน 4 คืน

0
57

ให้กับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ครัวเรือนต้นแบบ HLM โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นที่ 17

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายนายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 17 กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรม สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ให้กับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ  ครัวเรือนต้นแบบ HLM พร้อมทั้งให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการอบรมโครงการดังกล่าว ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาชุมชน(วัดสันติสุข) หมู่ที่ 2 ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย

นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ภายใต้แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกภูมิภาคในพื้นที่ 73 จังหวัด ซึ่งจังหวัดสุโขทัย ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล จำนวนทั้งหมด 18 รุ่น มีกลุ่มเป้าหมายสำคัญ 2 กลุ่ม ประกอบด้วย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และครัวเรือนต้นแบบฯ สำหรับการฝึกอบรมทั้ง 5 วัน 4 คืน มุ่งหวังให้ทุกคนที่เข้ารับการอบรมฯ ได้เรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ด้วยความเข้าใจอย่างถูกต้อง ชัดเจน สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติจริงได้ในพื้นที่ของตนเอง และในชุมชน โดยให้แนวทางในการนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา มาใช้เป็นแนวทางในการอบรมครั้งนี้ โดยใช้หลัก สุ จิ ปุ ลิ หัวใจของนักปราชญ์ในการฟัง การคิด การถาม และการเขียน เพื่อเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ โดยการ”ฟังอะไร ฟังให้หมด จดให้มาก ปากต้องใช้ ใจต้องคิด จึงจะเป็นปราชญ์(บัณฑิต)ที่แท้จริง” ที่สามารถรู้ลึกรู้จริงสามารถปฏิบัติได้จริง และประสบผลสำเร็จ จึงขอนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และครัวเรือน HLM ที่ได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ได้นำองค์ความรู้ หลักการ ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่จริง โดยนำไปปรับใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในพื้นที่ชุมชน เป็นต้นแบบแก่ชุมชน และสร้างกระบวนการเรียนรู้ในระดับบุคคลก่อนลงไปส่งเสริมคนในชุมชน “จะพัฒนาใครเขา…ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน”โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ก็จะสามารถนำพาชุมชนนั้น เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในชุมชน ต่อไป

ในการนี้นางอโณทัย แก้วกิ่ง พัฒนาการอำเภอคีรีมาศ กล่าวรายงาน โดยมี เครือข่ายผู้นำชุมชน ภาคีการพัฒนา ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีรูปแบบและวิธีการฝึกอบรม ประกอบด้วย การเรียนรู้หลักกสิกรรมธรรมชาติ การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกป่า 5 ระดับ การแบ่งกลุ่มอภิปราย การฝึกปฏิบัติฐานเรียนรู้ จิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคีพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ เป็นต้น โดยในครั้งนี้เป็นการดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 17 มีกลุ่มเป้าหมายอำเภอคีรีมาศ ประกอบด้วย ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต 65 ครัวเรือน และ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 35 คน รวม 100 คน อบรมระหว่างวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2564 นี้