จังหวัดสุโขทัย ขับเคลื่อนโครงการ “โคก หนอง นา พช.” อย่างต่อเนื่อง

0
31

เชิญอาจารย์รักษ์เผ่า พลรัตน์ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมหารือขับเคลื่อนกิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมสร้างคุณภาพชีวิตที่มั่นคงให้ประชาชนอย่างยั่งยืน

วันนี้ (วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564) เวลา 09.00 น. อาจารย์รักษ์เผ่า พลรัตน์ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย โดยนายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนทั้ง 9 อำเภอ เข้าร่วมประชุม โดยมี พัฒนาการอำเภอ และตัวแทนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมประชุมหารือการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับครัวเรือนพื้นที่ HLM และระดับตำบล CLM จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

อาจารย์รักษ์เผ่า พลรัตน์ กล่าวว่า ตามที่สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อร่วมกันสนับสนุนงานวิชาการ การออกแบบพื้นที่ต้นแบบ ให้คำปรึกษา ร่วมตรวจสอบและประเมินคุณภาพงานตามหลักวิชาการที่สอดคล้องกับเงื่อนไขในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” นั้น ทางสมาคมฯ วิศวกรจิตอาสาได้ร่วมสร้างความเข้าใจในการออกแบบการพัฒนาพื้นที่ ตามภูมิสังคม และความต้องการของเจ้าแปลงที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดิน สามารถใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินโครงการ ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เกิดความโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ

ทั้งนี้อาจารย์รักษ์เผ่า พลรัตน์ ให้คำปรึกษาตอบข้อซักถามเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ทั้ง 9 อำเภอ ของจังหวัดสุโขทัย เกี่ยวกับแนวทางการขุดดิน จำนวนปริมาตรดินขุด การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขุดของแต่ละแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ แนวทางการกำหนดราคากลาง รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับที่มาของการออกแบบมาตรฐานขุดปรับรูปแบบแปลง โคก หนอง นา พช. รายละเอียดงานขุดปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐาน “โคก หนอง นา พช.” และพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต รูปแบบคลองไส้ไก่ สำหรับงานขุด ปรับรูปแบบที่ดิน การคำนวณปริมาณดินขุด การกำหนดราคากลาง การตรวจรับงาน การยกเว้นปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหากรณีทำไม่ได้ตามแบบมาตรฐาน และตาม Catalog เป็นต้น

โดยภาพรวมการประชุมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในแต่ละประเด็นที่มีข้อซักถาม ซึ่งได้รับคำตอบอย่างชัดเจน ทั้งนี้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จะสามารถดำเนินการทันตามระยะเวลาที่กำหนด และจะส่งผลให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในชุมชนอย่างแท้จริงต่อไป