จังหวัดสระแก้ว มอบเกียรติบัตรยกย่องความดีหน่วยงานสนับสนุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช

0
193

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้แทนองค์กรเอกชน จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมบูรพา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานการประชุมและมอบเกียรติบัตรให้ส่วนราชการที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในห้วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา จังหวัดสระแก้วได้รับความร่วมมือจากอำเภอทุกอำเภอ ส่วนราชการต่างๆ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับความเมตตานุเคราะห์จากคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วโดยการนำของท่านเจ้าคุณพระรัตนสราธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว และพระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว ในการช่วยเหลือประชาชนจังหวัดสระแก้วที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ในนามจังหวัดสระแก้ว ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของคณะสงฆ์ และขอบคุณส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร ทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว กล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ว่า จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม มีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก มหาเถรสมาคมได้ทราบถึงผลกระทบนี้ จึงมีมติมหาเถรสมาคมให้มีการจัดตั้งโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และต่อยอดพระดำริโดยการจัดตั้งตู้พระทำนำสุข สวนครัวนำสุขพอเพียงเพื่อเพียงพอตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้วัดที่มีศักยภาพช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่าย จังหวัดสระแก้วร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วได้จัดกิจกรรมตามมติมหาเถรสมาคม สนองพระดำริท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจังหวัดสระแก้วที่ได้รับผลกระทบครอบคลุมทุกอำเภอ ได้รับความร่วมมือสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากคณะสงฆ์ทุกอำเภอ วัดศูนย์กลางจัดกิจกรรม จำนวน 41 วัด ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ จำนวน 21 หน่วย บริษัทห้างร้าน จำนวน 2 แห่ง ให้การสนับสนุนทั้งบุคลากร เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องเวชภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 64 วัด/หน่วยงาน/บริษัท เพื่อยกย่องหน่วยงาน องค์กร ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมสนองพระดำริท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติฯ หน่วยงานองค์กรในครั้งนี้