จังหวัดสระแก้ว ชูวัดบึงพระราม นำร่องโครงการเศรษฐกิจจิตอาสา วิถีธรรมชาติ วันเสาร์เข้าวัด

0
1049

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วร่วมกับจังหวัดสระแก้ว  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว(พศจ.สระแก้ว) จัดพิธีเปิดโครงการเศรษฐกิจจิตอาสา วิถีธรรมชาติ วันเสาร์เข้าวัด โดยมีพระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอดิเรก ใหม่มงคล นายอำเภอเขาฉกรรจ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีพระครูศรีรัตน์สรกิจ เจ้าคณะอำเภอเขาฉกรรจ์ คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผอ.พศจ.สระแก้ว ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น พุทธศาสนิกชน กลุ่มคนรักษ์ป่า และจิตอาสาร่วมพิธีฯ ณ วัดบึงพระราม ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

พระสิริวุฒิเมธี กล่าวว่า คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว ได้มีการประชุมพระสังฆาธิการ โดยมีพระรัตนสราธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม มีมติให้วัดบึงพระราม เป็นวัดนำร่องและเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมตามโครงการเศรษฐกิจจิตอาสา วิถีธรรมชาติ วันเสาร์เข้าวัด ตามมติมหาเถรสมาคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนทั้งคณะสงฆ์ ราชการและพุทธศาสนิกชน สำหรับวัดบึงพระราม ซึ่งมีพระมหาหลอด รตนญาโณ เป็นเจ้าอาวาสวัด และเจ้าคณะตำบลหนองหว้า เขต 2 กล่าวได้ว่าเป็นวัดที่เน้นด้านการอบรมปฏิบัติธรรมแก่ประชาชน เด็กและเยาวชน และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปลูกป่า การรักษาป่า วัดมีความสะอาดร่มรื่น เสนาสนะสวยงามเหมาะแก่การพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ สามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในชุมชนได้ในอนาคต

“เมื่อมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบโครงการดังกล่าว และแจ้งให้คณะสงฆ์แต่ละจังหวัดดำเนินการนั้น คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วจึงกำหนดพิธีเปิดโครงการฯ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล ต่อจากนี้ในทุกวันเสาร์ วัดบึงพระรามกำหนดจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันชาติ เช่น ประวัติศาสตร์ชาติไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ความภูมิใจในความเป็นไทย เกี่ยวกับสถาบันศาสนา ตามกรอบการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) 8 ด้าน หมู่บ้านรักษาศีล 5 และเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่นการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จิตอาสา วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เป็นต้น” พระสิริวุฒิเมธี กล่าว