จังหวัดสระแก้ว จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

0
615

วันที่ ๒๘ กุมภาพ้นธุ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดนครธรรม  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เจ้าอาวาสวัดเหล่าอ้อย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ตามมติมหาเถรสมาคม(มส.) โดยมีพระครูวัฒนานครกิจ เจ้าคณะอำเภอวัฒนานคร เจ้าอาวาสวัดนครธรรม พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอวัฒนานคร นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอวัฒนานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

พระสิริวุฒิเมธี กล่าวว่า คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วร่วมกับจังหวัดสระแก้ว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว(พศจ.สระแก้ว) เป็นหน่วยงานดำเนินการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลฯ ตามมติมหาเถรสมาคมที่กำหนดให้วัดทุกวัดประกอบพิธีมหามงคลดังกล่าวตามความเหมาะสม จังหวัดสระแก้วจึงพร้อมใจกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ถวายพระพรชัยมงคลเป็นประจำทุกเดือน กำหนดวัดศูนย์กลางจัดพิธีฯโดยหมุนเวียนไปตามอำเภอต่างๆ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและกตัญญูกตเวทิตาต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ด้าน พระครูวัฒนานครกิจ เจ้าคณะอำเภอวัฒนานคร กล่าวว่า พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ที่จังหวัดสระแก้วและคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสร้างความรักความสามัคคีด้วยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าเพียรกระทำแต่ความดีเพื่อประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เกิดความปรองดองสมานฉันท์ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตามวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธที่มีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่อดีตอันยาวนาน