จังหวัดสระแก้ว จัดประชุมเตรียมการพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

0
1366

วันนี้ (๖ มีนาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ และโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีพระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เจ้าอาวาสวัดเหล่าอ้อย อำเภออรัญประเทศ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอ ทั้งธรรมยุตและมหานิกาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ปลัดจังหวัดสระแก้ว นายอำเภอ นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) สระแก้ว พร้อมข้าราชการในสังกัด ในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการโครงการฯ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางดำเนินงานและมอบหมายภารกิจ โดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้วัดเหล่าอ้อย อำเภออรัญประเทศ เป็นวัดศูนย์กลางจังหวัดในการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ และวัดศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว เป็นวัดศูนย์กลางจังหวัดจัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบงานแต่ละด้านแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และมอบหมายให้ พศจ.สระแก้ว เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานและประสานส่วนราชการ

……………………………………………………………………………………………………………….