จังหวัดสระแก้วร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุในโครงการ “ผู้ว่าฯพาปั่น” ครั้งที่ ๒

0
1007

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน และคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว นำโดยพระมหาคำคูณ จนฺทโชโต เจ้าคณะอำเภอคลองหาด และคณะสงฆ์อำเภอคลองหาด ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอคลองหาด พร้อมมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๒ ราย

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ผู้ว่าฯพาปั่น” ครั้งที่ ๒  วัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและนำหลักธรรมให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งการออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตามอำเภอต่างๆ ของจังหวัดสระแก้ว เป็นแนวคิดและนโยบายที่สอดคล้องกันทั้งฝ่ายราชการบ้านเมืองและคณะสงฆ์ โดยนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มีความห่วงใยในความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว จึงได้มอบหมายให้สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วจัดโครงการ “ผู้ว่าฯพาปั่น” ขึ้น  อีกทั้งได้เล็งเห็นความสำคัญของคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วในฐานะผู้นำทางจิตวิญญาณที่มีศักยภาพในการช่วยเหลือสังคมด้านสาธารณสงเคราะห์ สามารถสร้างขวัญกำลังใจด้วยการนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว (พศจ.สระแก้ว) เป็นหน่วยประสานงานและสนองงานคณะสงฆ์ในการลงพื้นที่เยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการทางการเคลื่อนไหวร่วมกับส่วนราชการ

พระมหาคำคูณ จนฺทโชโต เจ้าคณะอำเภอคลองหาด กล่าวว่า กิจกรรมผู้ว่าฯพาปั่น เป็นการผนึกกำลังตามหลักการ “บวร” คือบ้าน วัด ราชการ ในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการทางการเคลื่อนไหว สอดคล้องกับภารกิจด้านสาธารณะสงเคราะห์ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๖ ด้านของงานคณะสงฆ์ เป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ ซึ่งที่ผ่านมาคณะสงฆ์อำเภอคลองหาดได้ช่วยเหลือสังคมอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ บริจาคเงินสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาส ล่าสุดได้ซื้อรถตู้กู้ภัยบริจาคแก่มูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดสระแก้ว สาขาตำบลคลองไก่เถื่อน เพื่อใช้ในการสาธารณะกุศล

  นอกจากนี้โครงการ “ผู้ว่าฯพาปั่น” เป็นการสำรวจแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และเป็นการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพตามนโยบายรัฐบาล เป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างหน่วยงานราชการและประชาชนในชุมชน เป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยและเสริมสร้างสังคมวิถีพุทธวิถีไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน