จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการฝึกอบรม กิจกรรมที่ 1 ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 18

0
58

วันนี้ (9 มีนาคม 2564) นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอธวัชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมกิจกรรมที่ 1 เพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กลุ่มโซนอำเภอที่ 1 (5 อำเภอ) โดยมีนางณัชพัชรพร ศิริโท พัฒนาการอำเภอธวัชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและอำเภอ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นและแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

กลุ่มอำเภอโซนที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอเชียงขวัญ อำเภอจังหารและอำเภอโพธิ์ชัย ดำเนินการฝึกอบรม ครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่  “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล มีครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 125 คน โดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูนิรุตวุฒิธรรม เจ้าคณะตำบลสีแก้ว เขต 1 เจ้าอาวาสวัดบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 10 ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ให้ใช้สถานที่ในการฝึกอบรม โดยมีกิจกรรมการฝึกอบรมดังนี้

– ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีบันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง

– เคารพธงชาติ

– พิธีเปิด

– แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ จำนวน 6 ฐาน คือ ฐานคนรักษ์น้ำ คนรักษ์ดิน คนรักษ์ป่า คนมีไฟ คนเอาถ่านและคนมีน้ำยา

-หลักกสิกรรมธรรมชาติ

-มอบหมายภารกิจและเวรรับผิดชอบ

@ พช.ร้อยเอ็ด  กลุ่มโซนที่ 1 Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี