จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มอำเภอ โซนที่ 2 เปิดการฝึกอบรม “โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นที่ 1

0
185

เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564  นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่  “โคก หนอง นา โมเดล กลุ่มอำเภอ โซนที่  2 (เสลภูมิ โพนทอง หนองพอก และเมยวดี) กิจกรรมที่ 1 ณ ศูนย์ฝึกอบรมวัดศรีมงคล บ้านโป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งเลิศ  อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย  รุ่นที่ 1 จำนวน 138 คน

ในการนี้  นางนวลจันทร์  ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล  ผู้บริหาร อปท. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำท้องที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

ทั้งนี้  จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับการจัดสรรงบประมาณการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 5 กิจกรรม   ประกอบด้วย

กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรม สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ดำเนินการระดับจังหวัด

กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต(Household

Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน  ดำเนินการระดับอำเภอ

กิจกรรมที่ 3 สร้างงานสร้างรายได้รายเดือน ให้แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน ดำเนินการระดับจังหวัด

กิจกรรมที่ 4 กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนผ่านกิจกรรม การพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต  (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน   ดำเนินการระดับอำเภอ

กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล Community Lab Model for quality of life : CLM)   ดำเนินการระดับอำเภอ

                              ทั้งนี้  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้รวมพลัง “บวร”  ในการดำเนินงานฝึกอบรม  และมาตรการเฝ้าระวังโรค COVID – 19 อย่างเคร่งครัด

@ พช.ร้อยเอ็ด  กลุ่มโซนที่ 2 Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :

ภาพ/ข่าว  โดย พช.กลุ่มโซนที่ 2 ร้อยเอ็ด