จังหวัดปทุมธานี รับโล่เกียรติคุณ “สัปปายะอะวอร์ด” ต้นแบบ ระดับประเทศ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยวิถี 5ส ประจำปี 2562

0
262

เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.30 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อัคคชิโน) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “สัปปายะอวอร์ด ครั้งที่ 2” โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส) ประจำปีพุทธศักราช 2562 ให้แก่วัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 21 วัด และจังหวัดต้นแบบ จำนวน 1 จังหวัด โดยมีพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี วัดเขียนเขต พระอารามหลวง ในฐานะประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการ ของมส. ถวายสักการะ และมีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ)กล่าวถวายรายงาน ซึ่งจัดงานฯ จัดโดย ฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม, กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) โดยมีเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด คณะสงฆ์ ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เข้าร่วมงานกว่า 1,000 รูป/คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปการดำเนินงาน และถอดบทเรียนการดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส)” ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่ดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่วัด องค์กร จังหวัด ต้นแบบ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการฯ ในปีพุทธศักราช 2562 และจะได้มีการขยายผลต่อยอดการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายจำนวน 24,000 วัด ภายในปีพุทธศักราช 2565 ต่อไป

ในโอกาสนี้ พระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี วัดเขียนเขต พระอารามหลวง ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส) จังหวัดปทุมธานี เข้ารับโล่เกียรติคุณรางวัล “สัปปายะอวอร์ด” ประเภท จังหวัดต้นแบบ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวาระนี้ด้วย ซึ่งความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการฯ นั้น เกิดขึ้นจากความร่วมมือ การให้ความสนับสนุน และร่วมแรงร่วมใจกันของคณะสงฆ์ และองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในจังหวัดปทุมธานี เป็นสมานฉันท์ จึงกล่าวได้ว่าเป็นความสำเร็จอันเกิดขึ้นจาก “พลังพุทธสามัคคี” อย่างแท้จริง และ “ผลบุญเป็นของทุกท่าน ผลงานเป็นของทุกคน”

สำหรับ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส) นั้น มีแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ผ่านแผนปฏิบัติการ 3579 คือ 3 พันธกิจ, 5ส เครื่องมือ, 7 แนวทางการดำเนินงาน และ 9 แนวปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งมีรายละเอียดการบรรยายโดยสรุป ดังนี้ 3 พันธกิจ คือ 1. การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของวัดและชุมชนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นสถานที่สัปปายะ, 2.การพัฒนาพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ของวัดและชุมชนด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ และ 3. การพัฒนาพื้นที่จิตใจและปัญญาของวัดและชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา 5ส เครื่องมือในการดำเนินงานเพื่อสร้างสัปปายะสู่วัด คือ สะสาง, สะดวก, สะอาด, สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย 7 แนวทางการดำเนินงานสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส คือ 1. กำหนดคณะกรรมการ, 2. ประกาศนโยบาย, 3. อบรมให้ความรู้, 4. สำรวจพื้นที่ จัดทำแผนผังวัด และวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนา, 5. จัดทำแผนปรับปรุง, 6. ลงมือปฏิบัติ และ 7. สรุปผลการดำเนินงาน

9 แนวปฏิบัติในการพัฒนาพื้นที่ 5ส ในวัด คือ 1. ป้ายชื่อวัด บริเวณหน้าวัด และแผนผังวัดโดยสังเขป, 2. การจัดการจราจร ป้ายจราจร และที่จอดรถ, 3. การจัดระบบคลังวัสดุสงฆ์ และการควบคุมการเบิก-จ่ายสิ่งของ, 4. ห้องน้ำ, 5. การจัดการขยะ, 6. สภาพแวดล้อมทั่วไป (ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย ของพื้นที่เปิดโล่งต่างๆ ภายในวัด), 7. ระบบไฟฟ้า และการป้องกันอัคคีภัย, 8. โรงครัว และ 9. อาคารเสนาสนะต่างๆ ภายในวัด