งาน ๑๐๘ ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร เชิญชมการแสดงนาฏศิลป์-ดนตรี นิทรรศการ “หนึ่งจังหวัด…หนึ่งสุดยอดมรดกศิลปวัฒนธรรม”

0
1267

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากรครบรอบ ๑๐๘ ปี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จึงกำหนดจัดงาน ๑๐๘ ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ และเล็งเห็นความสำคัญของมรดกศิลปวัฒนธรรม เพื่อจะได้ร่วมมือร่วมใจกับกรมศิลปากรในการธำรงรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติไว้เป็นทุนทางวัฒนธรรมแก่อนุชนไทยสืบไป โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “คุณค่าอันโดดเด่นของศรีเทพและพนมรุ้งกับการเข้าสู่มรดกโลก” โดยมี นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์  ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม รศ.ดร.เชษฐ์  ติงสัญชลี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสุริยา  สุดสวาท  หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์  ศรีเทพ นางสาวพิมพ์นารา กิจโชติประเสริฐ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เป็นวิทยากร  ดำเนินรายการโดยนายสถาพร เที่ยงธรรม ผู้อำนายการกองโบราณคดี ณ ห้องดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

วันที่ ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ พบกับนิทรรศการ “หนึ่งจังหวัด…หนึ่งสุดยอดมรดกศิลปวัฒนธรรม” และการออกร้าน Creative Fine Arts จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สินค้าท้องถิ่น และหนังสือกรมศิลปากร

วันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ชมการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร โดยวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ จัดการบรรเลงดนตรีสากล และวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ชมการแสดง พระคเณศประทานพรออกระบำช้าง ละครนอก เรื่อง “สุวรรณหงส์ ตอนเข้าเมือง” การบรรเลงและขับร้อง เพลงสร้อยลาว เถา ออกการแสดงละครพันทาง เรื่อง “พญาผานอง ตอนลานางอั้วสิม” ฯลฯ

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากร กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศล ในเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ผู้สนใจสามารถเข้าชมงาน ๑๐๘ ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,